شیوه نامه اجرایی دستورالعمل نحوه برقراری بیمه بیکاری ناشی از کرونا

در اجرای دستورالعمل اداری مشترک شماره 228273 مورخ 27/12/1398 فیمابین معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتاعی و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و صیانت از سلامت نیروی کار و همکاران و همچنین ایجاد وحدت رویه در زمینه برقراری مقرری بیمه بیکاری، این شیوه ناه تدوین و جهت اجرا به واحدهای اجرایی دو دستگاه مجری قانون بیمه بیکاری با رعایت دقیق موارد ذیل ابلاغ می گردد:

1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی "اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری" مکلف است بانک اطلاعات سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری به نشانی http://bimebikari.mcls.gov.ir را در قالب CD به صورت خروجی اکسل تا تاریخ بیست و یکم هر ماه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

2- سازمان تأمین اجتماعی "اداره کل امور بیمه شدگان مکلف است ظرف یک هفته اطلاعات ارسالی را از نظر نوع بیمه پردازی، شمول و یا عدم شمول بیمه بیکاری پالایش نموده و جهت اطلاع‌رسانی به متقاضیان و واحدهای اجرایی در اختیار وزارتخانه قرار دهد.

3- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می بایست از طریق ارسال پیامک جهت اطلاع رسانی به متقاضیان بیمه بیکاری به شرح ذیل اقدام نماید.

الف- ارسال پیامک برای متقاضیان مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری جهت درج شاره حساب فعال در یکی از شعب بانکهای ملی، رفاه، ملت، سپه، تجارت و صادرات و کد شعبه بیمه پردازی به منظور ویرایش اطلاعات در سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری.

ب- ارسال پیامک برای متقاضیانی که طبق قانون شرایط احراز را نداشته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی شوند.

4- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند لیست کارگران ثبت نام شده در سامانه که با برقراری مقرری بیمه بیکاری آنها در مرحله اول موافقت شده و توسط اداره کل ستادی در اختیار آنها قرار گرفته است را در قالب دو گزارش ذیل تهیه و به منظور برقراری مقرری بیمه بیکاری در اختیار اداره کل تأمین اجتماعی استان مربوط قرار دهد.

الف) لیست بیکاران ثبت نام شده ناشی از حوادث غیرمترقبه (موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری)

ب) لیست سایر ثبت نام شدگان در سامانه که مطابق ضوابط و مقررات قانون مربوطه مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می شوند به روش معمول صورت می پذیرد.

5- شعب سازمان تأمین اجتماعی مکلفند به هنگام ثبت مشخصات و صدور حکم بیمه بیکاری، علت برقراری مقرری بیمه شدگان ردیف الف بند 1 را در سیستم مکانیزه الزامات «حوادث غیرمترقبه» ثبت نمایند.

الف: واحدهای بهره مند از تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری در 10 رسته شغلی پیوست (صرفاً مشمولین قانونی کار و تأمین اجتماعی).

ب: به استناد مواد 14 و 15 قانون کار، قرارداد کار افراد شاغل در 10 رسته شغلی ذکر شده، در ایام دریافت بیمه بیکاری (اسفند 1398 لغایت پایان اردیبهشت 1399) به حالت تعلیق بوده و کارفرمایان کارگاه های موصوف موظف به اعاده به کار کارگران مزبور پس از اتمام مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری می باشند.

ج- سایر بنگاه هایی که جزء 10 رسته ندرج در ردیف الف بند "5" نمی باشند، لیکن متأثر از اثرات کرونا بوده و به منظور اقدامات پیشگیرانه به کاهش یا تعدیل نیروی انسانی مبادرت ورزیده اند، نسبت به برقراری مقرره بیمه بیکاری کارگران بنگاه‌های موصوف به تشخیص مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی استنا حسب مورد و با رعایت کلیه ضوابط قانونی مورد عمل ، اقدام خواهد شد.

6- بررسی درخواست و برقراری مقرری بیمه بیکاری افرادی که در زمره بیمه شدگان موضوع بند 5 نباشند، بر اساس ضوابط و مقررات مقرر در بند یک تفاهم نامه مشترک شماره 118739 مورخ 1/12/84 عمل خواهد شد.

7- شعب سازمان تأمین اجتماعی موظفند با توجه به تاریخ بیکاری، با رعایت مقررات مورد عمل و دستورالعمل ابلاغ شده، نسبت به برقراری بیمه بیکاری بیمه شدگان واجد شرایط در اسرع وقت اقدام و نتیجه بررسی های انجام شده را به اداری تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مربوط اعلام نمایند.

8- صدور گواهی پرداخت مقرری بیمه بیکاری (فرم شماره 10 تأمین اجتماعی) تا پایان اردیبهشت ماه 1399 برای کلیه مقرری بگیران موضوعیت نداشته و شعب سازمان تأمین اجتماعی در چهارچوب مقررات قانونی مجاز به پرداخت بیمه بیکاری ماه های اسفند 1398 لغایت اردیبهشت 1399 (حسب مورد) خواهند بود.

9- تشکیل کمیته دو نفره تشخیص بیمه بیکاری و نیز حضور و غیاب کلیه مقرری بگیران تا پایان اردیبهشت ماه 1399 موضوعیت نخواهد داشت.

10- شعب سازمان تأمین اجتماعی موظفند فهرست مشخصات مقرری بگیران واجد شرایط در بندهای (6 و 5) این شیوه نامه را به منظور ارائه گزارش، محاسبه مبلغ مقرری پرداختی و سایر اقدامات لازم به طور مجزا نگهداری نمایند.

11- به منظور ایجاد هماهنگی، اتخاذ رویه واحد، تسریع در ارائه خدمت، نظارت بر عملکرد استانها و ارائه گزارش به مقامات ارشد، کمیته مشترک ستادی در وزارت متبوع فعال بوده تا ضمن نظارت بر عملکرد استانها، مشکلات و ابهامات منعکس شده به صورت مستمر از سوی واحدهای اجرایی را به فوریت بررسی و اقدام لازم معمول نمایند.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سرپرست اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی

مقررات مرتبط:

- دستورالعمل نحوه برقراری بیمه بیکاری ناشی از کرونا