تصويب‌نامه راجع به تمديد مدت معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار (تصویبنامه شماره 1774 مورخ 18/10/1384 هیئت وزیران)

وزارت کار و اموراجتماعی

هيئت وزيران در جلسـه مورخ 18/10/1384 بنا به پيشنهـاد شماره 97959 مورخ 17/10/1384 وزارت كار و اموراجتماعي و به استناد ماده (191) قانون كار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1369 ـ تصويب نمود: تصويب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381، موضوع موارد استثناء و معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار به مدت سه سال تمديد مي‌شود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي