در راستای جایگزینی تجربه به جای تحصیل، جدول تطبیقی مربوط به پیوست دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه‌بندی مشاغل ابلاغ شده است.

بر اساس این جدول، شرایط تحصیلی شاغل و امتیاز متعلقه در نظام های تحصیلی قدیم و جدید تا مقطع دیپلم ذکر شده است و میزان کسر از سابقه بابت کمبود مدرک تحصیلی (شرایط احراز شغل طبق مقاطع تحصیلی) متناظر با آنها تصریح شده است.

گفتنی است، در مورد مدارک تحصیلی بالاتر از دیپلم و دانشگاهی هر یک سال و نیم تجربه جایگزین یک سال کمبود مدرک تحصیلی خواهد شد.

جدول تطبیق امتیازات و مدارک تحصیلی و میزان کسر از سابقه کار بابت کمبود تحصیل

(جایگزینی تجربه به جای تحصیل)

مقررات مرتبط:

- دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل