دوره های آموزشی فنی وحرفه ای سازمان آموزش فنی وحرفه ای وزارت کار وامور اجتماعی بترتیب آنچه که درضوابط شماره ۴۶۶۰/ن مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۳

در اجراي تبصره ماده ۱۰ آيين‌نامه ايجاد مراكز كارآموزي و جواركارگاه و بين كارگاهي موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱۰ قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب (۲۷/۱۰/۷۱) هيئت محترم وزيران و آيين‌نامه اجرايي تبصره یک ماده ۴۹ قانون مذكور (۱۲/۲/۷۱) و براساس بخشنامه شماره ۴۶۶۰/ن مورخ ۲۴/۲/۷۳ معاونت نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي، ضوابط جايگزيني و احتساب دوره‌های آموزش فني و حرفه‌ای به جاي تجربه شغلي (سوابق كار) در طرح‌های طبقه‌بندي مشاغل كارگاه‌هاي مشمول قانون كار به شرح ذيل مي‌باشد:

۱- مشخصات دوره ها و ميزان حداكثر تجربه هاي معادل آنها:

الف) طي دوره آموزش هيجده ماهه (برابر ۲۸۰۰ ساعت)تربيت مربي معادل ۸ سال تجربه

ب) طي دوره آموزش هيجده ماهه (برابر ۲۷۰۰ ساعت)كارگر ماهر معادل ۷ سال تجربه

ج) طي دوره آموزش ۹ ماهه (برابر ۱۲۰۰ ساعت)كارگر درجه يك معادل ۶ سال تجربه

د) طي دوره آموزش ۶ ماهه (برابر ۹۰۰ ساعت)كارگر درجه دو معادل ۴ سال تجربه

ه) طي دوره آموزش مراكز جوار و ضمن كار آموزش ارتقاء مهارت كمتر از ۶ ماه به تناسب مدت دوره حداكثر ۳ سال تجربه

۲- شرايط جايگزيني:

الف) احتساب دوره هاي مذكور به جاي تجربه شغلي مستلزم و صدور گواهينامه تعيين درجه استاندارد مهارت توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي است.

ب) احتساب دوره هاي مذكور در بند يك به جاي تجربه مستلزم تناسب دوره با شغل بوده و بايستي با رعايت شرايط احراز پيش بيني براي شغل مورد نظر صورت گيرد.

ج) در صورت طي دوره آموزشي به ترتيب مندرج در بند يك به شرط تناسب دوره آموزشي با شغل از تاريخ  صدور گواهينامه توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي سوابق كسر شده بابت شرايط احراز يا تحصيلي حداكثر معادل سالهاي تجربه اي كه براي دوره مشخص شده به فرد ذيربط مسترد مي گردد.

د) با توجه به ضوابط جايگزيني تجربه به جاي كمبود مدرك تحصيلي در طرح‌هاي طبقه بندي شده مشاغل در صورت تكميل سابقه تجربي مورد نياز (از مجموع سوابق عملي و آموزشهاي جايگزين شده) باقيمانده تجربه اكتسابي ناشي از آموزش (به ترتيب مقرر در بند يك)مي تواند جايگزين كمبود مدرك تحصيلي (تا حداكثر ليسانس )شود.

ه) در احتساب دوره هاي آموزشي به جاي تجربه يا تحصيل هنگام ارتقاء شغل ضوابط مندرج در طرح طبقه بندي مشاغل كارگاه در زمينه ارتقاء لازم الرعايه است.

تبصره: (الحاقی دستورالعمل ۲۰۷۸/ن مورخ ۲۳/۱/۷۹) دارندگان گواهينامه مهارت حرفه‌اي كه داراي تخصص و توانايي لازم مطابق با استانداردمربوطه مي باشند و در آزمون صلاحيت‌هاي فني و حرفه‌اي بصورت آزاد شركت و توفيق حاصل نمايند، متناسب با نوع گواهينامه نيز مشمول اين دستورالعمل مي‌گردند.