جستجو در بانک مقررات و بخشنامه‌ها

آخرین مهلت پذیرش تخصیص‌های صادره از محل بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 (بخشنامه شماره 628691 مورخ 1/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور)

کلیه دستگاه‌های اجرایی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها

به پیوست تصویر نامه شماره 20386/57 مورخ 17/10/1398 جناب آقای دکتر اکرمی، معاون محترم نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور در خصوص آخرین مهلت پذیرش تخصیص‌های صادره از محل بند (و) تبصره (5) قانون بودجه و همچنین تسریع در ابلاغ تخصیص‌های استانی به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها ایفاد می‌گردد. با عنایت به حجم پرونده‌های ارسالی و زمان‌بر بودن صدور اوراق تسویه، خواهشمند است دستور فرمایند موضوع به نحو مقتضی به دستگاه‌ها و عوامل اجرایی ذی‌ربط اعلام و حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه مورخ 24/11/1398 نسبت به ارسال تقاضاهای موجود اقدام نمایند.

علی حیدر نوری- رییس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور