اصلاح ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۵۸۲۲۸/ت۵۰۸۲۵هـ مورخ ۲۷/ ۵/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۲۲/ ۵/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۵) بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:

در ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۶۷/ت۵۰۳۵۸هـ مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۳۹۳ پس از عبارت "تأمین وجه" عبارت "از محل اعتبارات مصوب مربوط" اضافه می گردد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۳ بخوانید!

اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (تصویبنامه شماره ۱۲۸۹۲۸/ت۵۱۱۵۴هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

اصلاح ماده (۲۹) ضوابط اجرائی بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷هـ (نامه شماره ۱۲۷۲۸۸/۵۰۳۲۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ دبیر هیأت دولت)

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مصادیق مصرف اعتبارات موضوع ماده (۱۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۱۷۳/ت۵۱۱۲۲هـ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

آیین نامه اجرایی بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1393 کل کشور (تصویبنامه شماره 103652/ت51181هـ مورخ 9/9/1393 هیأت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (تصویبنامه شماره ۹۱۰۸۷/۵۰۳۵۴ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

اصلاح ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (تصویبنامه شماره ۹۱۲۵۰/۵۱۱۲۵هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

اصلاح ماده (۹) آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور (تصویبنامه شماره 72333/ت51049هـ مورخ 1393/06/23 هيات وزيران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -