بازخورد درباره این کالا

مدیریت حقوق و دستمزد | یوسف رونق

0 (0)

0دیدگاه

شناسه محصول: NKP-321002-2
فهرست مطالب فصل ۱- کلیات اهداف رفتاری مدیریت استراتژیک استراتژی های حقوق و مزایا ضرورت تدوین استراتژی نظام پرداخت مرتبط ساختن حقوق و پاداش عملکرد با استراتژی نقش و اهمیت نظام طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در نظام پرداخت قلمرو حقوق و مزایا نقش مدیریت و کارکنان در تعیین حقوق و مزایا قابلیت مقایسه حقوق و مزایا کارکنان توسعه و تعدیل نظام پرداخت حسابرسی حقوق و دستمزد ارتباط حقوق و مزایا و بهره وری کنترل سطوح حقوق و مزایا نقش آمار و اطلاعات در تدوین استراتژی مطالعات تطبیقی حقوق و مزایا سیاست گذاری های تعیین حقوق و دستمزد سیاست های ... بیشتر
فهرست مطالب فصل ۱- کلیات اهداف رفتاری مدیریت استراتژیک استراتژی های حقوق و مزایا ضرورت تدوین استراتژی نظام پرداخت مرتبط ساختن حقوق و پاداش عملکرد با استراتژی نقش و اهمیت نظام طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در نظام پرداخت قلمرو حقوق و مزایا نقش مدیریت و کارکنان در تعیین حقوق و مزایا قابلیت مقایسه حقوق و مزایا کارکنان توسعه و تعدیل نظام پرداخت حسابرسی حقوق و دستمزد ارتباط حقوق و مزایا و بهره وری کنترل سطوح حقوق و مزایا نقش آمار و اطلاعات در تدوین استراتژی مطالعات تطبیقی حقوق و مزایا سیاست گذاری های تعیین حقوق و دستمزد سیاست های حقوق و دستمزد از دید برخی نظریه پردازان دیدگاه های برخی از اقتصاددانان در مورد دستمزد نگرش های مدیریت حقوق و دستمزد تأمین معیشت نیروی کار تورم و حقوق و مزایا شاخص بندی های‌ حقوق‌ و مزایا سطح عمومی دستمزد مقایسه وضعیت حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی خلاصه فصل پرسش ها فصل ۲- نظریه های حقوق و دستمزد اهداف رفتاری اصول و اهداف حاکم بر نظریه های پرداخت انواع نظریه های دستمزد نظریه دستمزد بر اساس عرضه و تقاضای کار- نظریه دستمزد بر اساس حداقل معیشت- نظریه دستمزد بر اساس وجه مزد- نظریه دستمزد بر اساس قدرت پرداخت- نظریه دستمزد بر اساس درآمد ملی- نظریه دستمزد بر اساس شاخص هزینه زندگی- نظریه دستمزد بر اساس مبانی فرهنگی/ ارزشی- نظریه دستمزد بر اساس چانه زنی- نظریه دستمزد بر اساس سرمایه گذاری مزد- نظریه دستمزد بر اساس قوانین و مقررات دولتی- نظریه دستمزد بر اساس نظر و توافق اتحادیه و سندیکا- نظریه دستمزد بر اساس بهره وری- نظریه دستمزد بر اساس تشویق، انگیزه و افزایش تولید- نظریه دستمزد بر اساس چسبندگی دستمزدها- نظریه دستمزد بر اساس فرهنگ سازمانی- خلاصه فصل پرسش ها فصل ۳- اهداف، اصول و مبانی نظام پرداخت اهداف رفتاری مقدمه اصول نظام پرداخت مبانی ارزشی نظام پرداخت اهداف نظام پرداخت عوامل مؤثر در نظام پرداخت شاخص ها و مؤلفه های حاکم بر نظام پرداخت کارکنان خلاصه فصل پرسش ها فصل ۴- شاخص هزینه زندگی اهداف رفتاری شاخص شاخص قیمت شاخص های عددی شاخص های قیمت کل محاسبه شاخص قیمت ها شاخص های جمعی موزون (شاخص جمعی وزنی) شاخص میانگین موزون نسبت ها قدرت خرید و تعدیل ارزش سری های زمانی شاخص هزینه زندگی ضرورت بررسی و تأمین حداقل رفاه کارکنان برخی نکات اساسی تأمین حداقل رفاه کارکنان تاریخچه بررسی شاخص هزینه زندگی کارکنان در نظام اداری روش بررسی در سال ۱۳۵۳ خلاصه فصل پرسش ها فصل ۵- روش های ارزشیابی مشاغل اهداف رفتاری برنامه ریزی ارزشیابی مشاغل مراحل عملیاتی طبقه بندی مشاغل انواع روش های ارزشیابی مشاغل - روش رتبه بندی - روش طبقه بندی - روش مقایسه عوامل - روش امتیازی - سایر روش های ارزیابی مشاغل خلاصه فصل پرسش ها فصل ۶- روش های ارزیابی شاغلین اهداف رفتاری مقدمه تاریخچه ارزشیابی در جهان تاریخچه ارزشیابی مدون در ایران تعاریف ارزشیابی مبانی اجرای ارزشیابی کارکنان جایگاه ارزشیابی عملکرد معیارهای ارزشیابی عملکرد مقیاس های ارزیابی عملکردی منابع ارزیابی عملکرد اهداف ارزشیابی در ارتباط با مدیریت منابع انسانی شرایط اجرای طرح ارزشیابی شایستگی کارکنان مسائل ارزیابی شایستگی کارکنان روش های ارزیابی شاغلین کاربرد سیستم های ارزیابی شاغلین خلاصه فصل پرسش ها فصل ۷- جبران خدمات کارکنان اهداف رفتاری مقدمه قسمت اول: اصول مدیریت امور حقوق و مزایا - انگیزش و مسائل مربوط به آن در تأمین رضایت کارکنان - مروری بر تئوری های انگیزش - روش های بررسی حقوق و دستمزد - روش های افزایش حقوق و مزایا - ویژگی های طراحان نظام پرداخت - ویژگی های طرح مناسب - مشخصات طرح حقوق و مزایای رضایت بخش - هزینه های نظام پرداخت نقدی و ارزیابی آنها - هزینه های امور رفاهی و ارزیابی آنها قسمت دوم: جبران خدمات پرداخت های مالی (نقدی) - عوامل مؤثر در تعیین حقوق مبنا - اجزای تشکیل دهنده حقوق - «مزایا» و ویژگی های آن - پرداخت های مستمر و غیرمستمر - عوامل و امتیازات مؤثر بر حقوق فردی - حقوق و امتیازات شغلی - فوق العاده ها قسمت سوم: تعیین جدول یا جداول مزد و دامنه پرداخت - دامنه پرداخت - سازگار کردن پرداخت با انتخاب شغل - تعیین حقوق و دستمزد فردی - ارزش گذاری - استفاده از امتیاز برای ایجاد طبقات شغلی - جدول دستمزد - روش های محاسبه ضریب پولی - درجه بندی پرداخت - تطبیق جدول حقوقی جاری با جدول حقوقی جدید - بررسی های حقوق و دستمزد - فرآیند ارزشیابی تمام مشاغل - طراحی جدول حقوقی قسمت چهارم: جبران خدمات تسهیلات و امکانات رفاهی - مفهوم رفاه - اهداف رفاه - ضرورت و اهمیت امور رفاهی - اصول حاکم بر رفاه - نقش و آثار رفاه - رفاه کارکنان و مدل های علمی آن - عوامل مؤثر بر جبران خدمات به صورت کمک های رفاهی - عوامل اصلی و فرعی مؤثر در جبران خدمات رفاهی - تأمین آتیه - کمک های غیرنقدی و بُن - تسهیلات و امکانات درمانی و بهداشتی - اهداف کلی خدمات درمانی - سایر خدمات رفاهی و امور تعاونی ها خلاصه فصل پرسش ها فصل ۸- نظام های پرداخت کارانه و عملکردی اهداف رفتاری مقدمه قسمت اول: استاندارد مشاغل و کارانه - مراحل تعیین استاندارد مشاغل - اهمیت انتخاب روش مطالعه کار - تفکیک اجزای وظایف یا واحد کار - روش های متداول استاندارد مشاغل قسمت دوم: نظام های پرداخت انگیزشی - انگیزش و کارآیی - پرداخت و ایجاد انگیزه - نظام های پرداخت در قبال کار (کارانه) - تاریخچه نظام پرداخت کارانه - نظام کارانه و کشورهای در حال توسعه - انواع نظام های پرداخت کارانه قسمت سوم: پرداخت دستمزد در بخش صنعت - اهداف نظام پرداخت در صنعت - روش های پرداخت دستمزد در صنعت بر اساس زمان و کارمزدی - روش های مختلف پرداخت دستمزد بر اساس استاندارد زمان - نظام پرداخت برمبنای عملکرد سازمان (QCD) خلاصه فصل پرسش ها فصل ۹- تدوین نظام پرداخت به روش امتیازی اهداف رفتاری مقدمه مراحل انجام ارزیابی مشاغل عوامل مؤثر در ارزشیابی ارزش گذاری نسبی عوامل تعریف و درجه بندی عوامل تخصیص امتیاز به عوامل عو امل مهارت های شاغل عوامل اصلی و فرعی شغلی در نظام ارزشیابی امتیازی عوامل مسئولیت ها و امتیازات و نحوه ارزیابی عامل ویژگی های شغلی تلاش ها و کوشش های مورد نیاز شغل عامل شرایط ناشی از وظایف و مسئولیت های شغلی روش ارزیابی مشاغل سرپرستی و مدیریتی «روش هی» نحوه محاسبه و تعیین حقوق کارکنان خلاصه فصل پرسش ها فصل ۱۰- بودجه و ارتباط آن با حقوق و مزایای کارکنان دولت اهداف رفتاری بودجه دسته بندی های بودجه کل کشور اقدامات و فعالیت های مربوط به تنظیم بودجه اهداف نظام بودجه مراحل تهیه بودجه از لحاظ قوانین و مقررات اهداف طبقه بندی در نظام بودجه ریزی طبقه بندی عمومی بودجه طبقه بندی هزینه های دستگاه های اجرایی جایگاه حقوق و مزایا در بودجه های عمومی وضعیت حقوق و مزایای کارکنان در فصول بودجه طبقه بندی اقتصادی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مراحل اجرای بودجه در دستگاه های اجرایی خلاصه فصل پرسش ها فصل ۱۱- مبانی و اصول نظام پرداخت قضات اهداف رفتاری حقوق قضات ضریب ریالی حقوق قضات فوق العاده شغل فوق العاده جذب فوق العاده بهره وری قضایی حق کشیک قضایی فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و بدی آب و هوا ضوابط ارتقای گروه شغلی و تغییر مقام قضات بازنشستگی و وظیفه تسهیلات رفاهی قضات خلاصه فصل پرسش ها فصل ۱۲- مبانی و اصول نظام پرداخت اعضای هیأت علمی اهداف رفتاری مراتب و کلیات مقررات اعضای هیأت علمی ارتقاء اعضای هیأت علمی نحوه اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی حقوق اعضای هیأت علمی فوق العاده مخصوص (فوق العاده شغل) فوق العاده مدیریت فوق العاده جذب سایر فوق العاده ها و تسهیلات بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی خلاصه فصل پرسش ها فصل ۱۳- نظام پرداخت در بخش عمومی (دولتی) ایران اهداف رفتاری اولین مقررات پرداخت مدون در ایران اولین قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۰۱ تغییرات کلی حقوق و مزایای کارمندان در ایران تا ۱۳۴۵ قانون استخدامی کشوری مصوب ۱۳۴۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ نظام پرداخت در قانون مدیریت خدمات کشوری خلاصه فصل پرسش ها فصل ۱۴- مبانی مزد در قانون کار اهداف رفتاری پیشینه مزد و مزایا مزد از لحاظ اقتصادی و اجتماعی اصول بنیادی سیاست های مزدی اصول بنیادی در سیاست های افزایش مزدی عوامل بنیادی در تعیین مزد حقوق یا مزد مزد از نظر سازمان بین المللی کار اهداف حمایت از مزد در مقاوله های بین المللی مزد از نظر حقوقی قانون کار در ایران زمان پرداخت مزد مزد و مزایای کارگران پاره وقت مزد غیرنقدی پرداخت های غیرنقدی در مقاوله نامه های کار تعیین مزد ثابت از طریق ارزیابی مشاغل اهداف اصلی نظام ارزیابی مشاغل در ارتباط با مزد تاریخچه طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در قانون کار مبانی قانونی طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل نظام ارزیابی مشاغل خلاصه فصل پرسش هاکمتر
شناسنامه کالا
با ضمانت شناسنامه کالا
موجود در انبار
  • ارسال توسط شناسنامه کالا
125.000 تومان
آیا قیمت مناسب تری سراغ دارید؟
بازخورد درباره این کالا
متشکریم بازخورد شما دریافت شد

محصولات مشابه

نقد و بررسی

مدیریت حقوق و دستمزد | یوسف رونق

فهرست مطالب فصل ۱- کلیات اهداف رفتاری مدیریت استراتژیک استراتژی های حقوق و مزایا ضرورت تدوین استراتژی نظام پرداخت مرتبط ساختن حقوق و پاداش عملکرد با استراتژی نقش و اهمیت نظام طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در نظام پرداخت قلمرو حقوق و مزایا نقش مدیریت و کارکنان در تعیین حقوق و مزایا قابلیت مقایسه حقوق و مزایا کارکنان توسعه و تعدیل نظام پرداخت حسابرسی حقوق و دستمزد ارتباط حقوق و مزایا و بهره وری کنترل سطوح حقوق و مزایا نقش آمار و اطلاعات در تدوین استراتژی مطالعات تطبیقی حقوق و مزایا سیاست گذاری های تعیین حقوق و دستمزد سیاست های حقوق و دستمزد از دید برخی نظریه پردازان دیدگاه های برخی از اقتصاددانان در مورد دستمزد نگرش های مدیریت حقوق و دستمزد تأمین معیشت نیروی کار تورم و حقوق و مزایا شاخص بندی های‌ حقوق‌ و مزایا سطح عمومی دستمزد مقایسه وضعیت حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی خلاصه فصل پرسش ها فصل ۲- نظریه های حقوق و دستمزد اهداف رفتاری اصول و اهداف حاکم بر نظریه های پرداخت انواع نظریه های دستمزد نظریه دستمزد بر اساس عرضه و تقاضای کار- نظریه دستمزد بر اساس حداقل معیشت- نظریه دستمزد بر اساس وجه مزد- نظریه دستمزد بر اساس قدرت پرداخت- نظریه دستمزد بر اساس درآمد ملی- نظریه دستمزد بر اساس شاخص هزینه زندگی- نظریه دستمزد بر اساس مبانی فرهنگی/ ارزشی- نظریه دستمزد بر اساس چانه زنی- نظریه دستمزد بر اساس سرمایه گذاری مزد- نظریه دستمزد بر اساس قوانین و مقررات دولتی- نظریه دستمزد بر اساس نظر و توافق اتحادیه و سندیکا- نظریه دستمزد بر اساس بهره وری- نظریه دستمزد بر اساس تشویق، انگیزه و افزایش تولید- نظریه دستمزد بر اساس چسبندگی دستمزدها- نظریه دستمزد بر اساس فرهنگ سازمانی- خلاصه فصل پرسش ها فصل ۳- اهداف، اصول و مبانی نظام پرداخت اهداف رفتاری مقدمه اصول نظام پرداخت مبانی ارزشی نظام پرداخت اهداف نظام پرداخت عوامل مؤثر در نظام پرداخت شاخص ها و مؤلفه های حاکم بر نظام پرداخت کارکنان خلاصه فصل پرسش ها فصل ۴- شاخص هزینه زندگی اهداف رفتاری شاخص شاخص قیمت شاخص های عددی شاخص های قیمت کل محاسبه شاخص قیمت ها شاخص های جمعی موزون (شاخص جمعی وزنی) شاخص میانگین موزون نسبت ها قدرت خرید و تعدیل ارزش سری های زمانی شاخص هزینه زندگی ضرورت بررسی و تأمین حداقل رفاه کارکنان برخی نکات اساسی تأمین حداقل رفاه کارکنان تاریخچه بررسی شاخص هزینه زندگی کارکنان در نظام اداری روش بررسی در سال ۱۳۵۳ خلاصه فصل پرسش ها فصل ۵- روش های ارزشیابی مشاغل اهداف رفتاری برنامه ریزی ارزشیابی مشاغل مراحل عملیاتی طبقه بندی مشاغل انواع روش های ارزشیابی مشاغل - روش رتبه بندی - روش طبقه بندی - روش مقایسه عوامل - روش امتیازی - سایر روش های ارزیابی مشاغل خلاصه فصل پرسش ها فصل ۶- روش های ارزیابی شاغلین اهداف رفتاری مقدمه تاریخچه ارزشیابی در جهان تاریخچه ارزشیابی مدون در ایران تعاریف ارزشیابی مبانی اجرای ارزشیابی کارکنان جایگاه ارزشیابی عملکرد معیارهای ارزشیابی عملکرد مقیاس های ارزیابی عملکردی منابع ارزیابی عملکرد اهداف ارزشیابی در ارتباط با مدیریت منابع انسانی شرایط اجرای طرح ارزشیابی شایستگی کارکنان مسائل ارزیابی شایستگی کارکنان روش های ارزیابی شاغلین کاربرد سیستم های ارزیابی شاغلین خلاصه فصل پرسش ها فصل ۷- جبران خدمات کارکنان اهداف رفتاری مقدمه قسمت اول: اصول مدیریت امور حقوق و مزایا - انگیزش و مسائل مربوط به آن در تأمین رضایت کارکنان - مروری بر تئوری های انگیزش - روش های بررسی حقوق و دستمزد - روش های افزایش حقوق و مزایا - ویژگی های طراحان نظام پرداخت - ویژگی های طرح مناسب - مشخصات طرح حقوق و مزایای رضایت بخش - هزینه های نظام پرداخت نقدی و ارزیابی آنها - هزینه های امور رفاهی و ارزیابی آنها قسمت دوم: جبران خدمات پرداخت های مالی (نقدی) - عوامل مؤثر در تعیین حقوق مبنا - اجزای تشکیل دهنده حقوق - «مزایا» و ویژگی های آن - پرداخت های مستمر و غیرمستمر - عوامل و امتیازات مؤثر بر حقوق فردی - حقوق و امتیازات شغلی - فوق العاده ها قسمت سوم: تعیین جدول یا جداول مزد و دامنه پرداخت - دامنه پرداخت - سازگار کردن پرداخت با انتخاب شغل - تعیین حقوق و دستمزد فردی - ارزش گذاری - استفاده از امتیاز برای ایجاد طبقات شغلی - جدول دستمزد - روش های محاسبه ضریب پولی - درجه بندی پرداخت - تطبیق جدول حقوقی جاری با جدول حقوقی جدید - بررسی های حقوق و دستمزد - فرآیند ارزشیابی تمام مشاغل - طراحی جدول حقوقی قسمت چهارم: جبران خدمات تسهیلات و امکانات رفاهی - مفهوم رفاه - اهداف رفاه - ضرورت و اهمیت امور رفاهی - اصول حاکم بر رفاه - نقش و آثار رفاه - رفاه کارکنان و مدل های علمی آن - عوامل مؤثر بر جبران خدمات به صورت کمک های رفاهی - عوامل اصلی و فرعی مؤثر در جبران خدمات رفاهی - تأمین آتیه - کمک های غیرنقدی و بُن - تسهیلات و امکانات درمانی و بهداشتی - اهداف کلی خدمات درمانی - سایر خدمات رفاهی و امور تعاونی ها خلاصه فصل پرسش ها فصل ۸- نظام های پرداخت کارانه و عملکردی اهداف رفتاری مقدمه قسمت اول: استاندارد مشاغل و کارانه - مراحل تعیین استاندارد مشاغل - اهمیت انتخاب روش مطالعه کار - تفکیک اجزای وظایف یا واحد کار - روش های متداول استاندارد مشاغل قسمت دوم: نظام های پرداخت انگیزشی - انگیزش و کارآیی - پرداخت و ایجاد انگیزه - نظام های پرداخت در قبال کار (کارانه) - تاریخچه نظام پرداخت کارانه - نظام کارانه و کشورهای در حال توسعه - انواع نظام های پرداخت کارانه قسمت سوم: پرداخت دستمزد در بخش صنعت - اهداف نظام پرداخت در صنعت - روش های پرداخت دستمزد در صنعت بر اساس زمان و کارمزدی - روش های مختلف پرداخت دستمزد بر اساس استاندارد زمان - نظام پرداخت برمبنای عملکرد سازمان (QCD) خلاصه فصل پرسش ها فصل ۹- تدوین نظام پرداخت به روش امتیازی اهداف رفتاری مقدمه مراحل انجام ارزیابی مشاغل عوامل مؤثر در ارزشیابی ارزش گذاری نسبی عوامل تعریف و درجه بندی عوامل تخصیص امتیاز به عوامل عو امل مهارت های شاغل عوامل اصلی و فرعی شغلی در نظام ارزشیابی امتیازی عوامل مسئولیت ها و امتیازات و نحوه ارزیابی عامل ویژگی های شغلی تلاش ها و کوشش های مورد نیاز شغل عامل شرایط ناشی از وظایف و مسئولیت های شغلی روش ارزیابی مشاغل سرپرستی و مدیریتی «روش هی» نحوه محاسبه و تعیین حقوق کارکنان خلاصه فصل پرسش ها فصل ۱۰- بودجه و ارتباط آن با حقوق و مزایای کارکنان دولت اهداف رفتاری بودجه دسته بندی های بودجه کل کشور اقدامات و فعالیت های مربوط به تنظیم بودجه اهداف نظام بودجه مراحل تهیه بودجه از لحاظ قوانین و مقررات اهداف طبقه بندی در نظام بودجه ریزی طبقه بندی عمومی بودجه طبقه بندی هزینه های دستگاه های اجرایی جایگاه حقوق و مزایا در بودجه های عمومی وضعیت حقوق و مزایای کارکنان در فصول بودجه طبقه بندی اقتصادی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مراحل اجرای بودجه در دستگاه های اجرایی خلاصه فصل پرسش ها فصل ۱۱- مبانی و اصول نظام پرداخت قضات اهداف رفتاری حقوق قضات ضریب ریالی حقوق قضات فوق العاده شغل فوق العاده جذب فوق العاده بهره وری قضایی حق کشیک قضایی فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و بدی آب و هوا ضوابط ارتقای گروه شغلی و تغییر مقام قضات بازنشستگی و وظیفه تسهیلات رفاهی قضات خلاصه فصل پرسش ها فصل ۱۲- مبانی و اصول نظام پرداخت اعضای هیأت علمی اهداف رفتاری مراتب و کلیات مقررات اعضای هیأت علمی ارتقاء اعضای هیأت علمی نحوه اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی حقوق اعضای هیأت علمی فوق العاده مخصوص (فوق العاده شغل) فوق العاده مدیریت فوق العاده جذب سایر فوق العاده ها و تسهیلات بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی خلاصه فصل پرسش ها فصل ۱۳- نظام پرداخت در بخش عمومی (دولتی) ایران اهداف رفتاری اولین مقررات پرداخت مدون در ایران اولین قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۰۱ تغییرات کلی حقوق و مزایای کارمندان در ایران تا ۱۳۴۵ قانون استخدامی کشوری مصوب ۱۳۴۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ نظام پرداخت در قانون مدیریت خدمات کشوری خلاصه فصل پرسش ها فصل ۱۴- مبانی مزد در قانون کار اهداف رفتاری پیشینه مزد و مزایا مزد از لحاظ اقتصادی و اجتماعی اصول بنیادی سیاست های مزدی اصول بنیادی در سیاست های افزایش مزدی عوامل بنیادی در تعیین مزد حقوق یا مزد مزد از نظر سازمان بین المللی کار اهداف حمایت از مزد در مقاوله های بین المللی مزد از نظر حقوقی قانون کار در ایران زمان پرداخت مزد مزد و مزایای کارگران پاره وقت مزد غیرنقدی پرداخت های غیرنقدی در مقاوله نامه های کار تعیین مزد ثابت از طریق ارزیابی مشاغل اهداف اصلی نظام ارزیابی مشاغل در ارتباط با مزد تاریخچه طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در قانون کار مبانی قانونی طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل نظام ارزیابی مشاغل خلاصه فصل پرسش ها
نمایش بیشتر

در کتاب مدیریت حقوق و دستمزد، نظریه‌های حقوق و دستمزد، اصول و مبانی نظام پرداخت، شاخص‌های هزینه زندگی، روش‌های ارزشیابی مشاغل و شاغلین، نظام‌های جبران خدمات، نظام‌های پرداخت کارانه و عملکردی بررسی شده است.

امتیاز کاربران به:

مدیریت حقوق و دستمزد | یوسف رونق

(0نفر)
دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد. افزودن دیدگاه
نظرات کاربران

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.