بازخورد درباره این کالا

کتاب شرح جامع حقوق جزای عمومی | بهزاد ستاری

0 (0)

0دیدگاه

شناسه محصول: NKP-380628
در خصوص کتاب حقوق جزای عمومی ستاری کتاب حقوق جزای عمومی ستاری با عنوان روی جلد «شرح جامع حقوق جزای عمومی» تالیف دکتر بهزاد ستاری است. چاپ اول کتاب حقوق جزای عمومی ستاری در سال 1399 توسط انتشارات ارشد منتشر شده است. به گفته ستاری، کتاب حقوق جزای عمومی یک پکیج کامل است. این پکیج شامل؛ قانون مجازات اسلامی، قوانین خاص کیفری مرتبط، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی و دکترین حقوقی است. از این رو، مخاطب از تهیه ی هر منبع به طور جداگانه بی نیاز است. کتاب حقوق جزای عمومی ستاری ویژه آزمون های حقوقی وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و ... بیشتر

در خصوص کتاب حقوق جزای عمومی ستاری

کتاب حقوق جزای عمومی ستاری با عنوان روی جلد «شرح جامع حقوق جزای عمومی» تالیف دکتر بهزاد ستاری است. چاپ اول کتاب حقوق جزای عمومی ستاری در سال 1399 توسط انتشارات ارشد منتشر شده است. به گفته ستاری، کتاب حقوق جزای عمومی یک پکیج کامل است. این پکیج شامل؛ قانون مجازات اسلامی، قوانین خاص کیفری مرتبط، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی و دکترین حقوقی است. از این رو، مخاطب از تهیه ی هر منبع به طور جداگانه بی نیاز است. کتاب حقوق جزای عمومی ستاری ویژه آزمون های حقوقی وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری طراحی شده است. اما برای اساتید و دانشجویان حقوق هم قابل استفاده است. شرح جامع حقوق جزای عمومی، در 15 سرفصل به شرح ماده به ماده قانون مجازات اسلامی در بخش جزای عمومی پرداخته است.

سرفصل های کتاب

 1. فصل اول: کلیات

 • مبحث اول: حقوق جزا و منابع حقوق جزا
  • گفتار اول: تعریف حقوق جزا
  • گفتار دوم: منابع حقوق جزا
   • بند اول: منابع اصلی یا الزامی
   • بند دوم: منابع فرعی یا ارشادی
 1. فصل دوم: قلمرو قوانین جزایی در مکان و زمان

 • مبحث اول: قلمرو قوانین جزایی در مکان
  • گفتار اول: اصل صلاحیت سرزمینی
   • بند اول: جرایم ارتکابی توسط ماموران سیاسی
   • بند دوم: جرایم ارتکابی توسط ماموران دیپلمات
   • بند سوم: جرایم ارتکابی توسط ماموران کنسولی
   • بند چهارم: جرایم ارتکابی در داخل کشتی های خارجی در حال عبور از قلمرو دریایی
   • بند پنجم: جرایم ارتکابی در داخل هواپیمای خارجی در حال عبور از قلمرو هوایی
  • گفتار دوم: اصل صلاحیت واقعی
  • گفتار سوم: اصل صلاحیت شخصی فعال و منفعل
   • بند اول: اصل صلاحیت شخصی فعال یا مثبت(بزهکار محور)
   • بند دوم: اصل صلاحیت شخصی منفعل یا منفی(بزه دیده محور)
  • گفتار چهارم: اصل صلاحیت جهانی
 • مبحث دوم: قلمرو قوانین جزایی در زمان
  • گفتار اول: استثنائات وارده بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی
   • بند اول: قوانین و احکام الهی
   • بند دوم: قوانین تفسیری
   • بند سوم: قوانین خفیف تر
    • الف: قوانین جرم زدا
    • ب: قوانین خفیف
    • ج: قوانین مساعد
   • بند چهارم: قوانین شکلی
   • بند پنجم: تصریح قانون گذار
 1. فصل سوم: اصل قانونی بودن جرم و مجازات

 • مبحث اول: مفهوم اصل قانونی بودن جرم و مجازات
 • مبحث دوم: آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات
  • گفتار اول: تفسیر مضیق قوانین کیفری
  • گفتار دوم: انواع تفسیر به اعتبار مرجع
  • گفتار سوم: انواع تفسیر به اعتبار روش
 • مبحث سوم: عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری
 1. فصل چهارم: تعریف جرم و عناصر تشکیل دهنده جرم

 • مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم
  • گفتار اول: فعل(رفتار مجرمانه مثبت)
  • گفتار دوم: ترک فعل(رفتار مجرمانه منفی)
  • گفتار سوم: فعل ناشی از ترک فعل
  • گفتارچهارم: حالت یا وضعیت
  • گفتار پنجم: داشتن یا نگهداری
 • مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم
  • گفتاراول: عنصر قانونی
  • گفتار دوم: عنصر روانی
  • گفتار سوم: عنصر مادی
 1. فصل پنجم: تقسیم بندی جرایم

 • مبحث اول: انواع جرایم از لحاظ عنصر روانی
  • گفتار اول: جرایم عمدی
   • بند اول: علم مرتکب در جرایم عمدی
   • بند دوم: انگیزه و قصد
   • بند سوم: انواع سو نیت
    • سو نیت عام
    • سو نیت خاص
    • سو نیت جازم
    • سو نیت احتمالی
    • سو نیت معین
    • سو نیت غیر معین
    • سو نیت ساده
    • سو نیت مشدده
  • گفتار دوم: جرایم مادی محض(صرف)
  • گفتار سوم: جرایم غیر عمدی
 • مبحث دوم: انواع جرم از لحاظ ساختار
  • گفتار اول: جرم ساده یا بسیط
  • گفتار دوم: جرم مرکب
  • گفتار سوم: جرم به عادت یا اعتیادی
 • مبحث سوم: انواع جرم از لحاظ نتیجه
  • گفتار اول: جرم مطلق
  • گفتار دوم: جرم مقید
 • مبحث چهارم: انواع جرم از لحاظ زمان
  • گفتار اول: جرم آنی
  • گفتار دوم: جرم مستمر
  • گفتار سوم: جرم استمرار یافته(جرم مکرر یا متوالی)
 • مبحث پنجم: شروع به جرم
  • گفتار اول: شرایط لازم برای تحقق شروع به جرم
  • گفتار دوم: مجازات شروع به جرم
  • گفتار سوم: مراحل بعد از شروع جرم
 1. فصل ششم: عوامل موجهه جرم

 • مبحث اول: حکم قانون
 • مبحث دوم: اجازه قانون
 • مبحث سوم: اقدامات تادیبی
 • مبحث چهارم: عملیات ورزشی
 • مبحث پنجم: عملیات پزشکی
 • مبحث ششم: اجرای قانون اهم
 • مبحث هفتم: امر آمر قانونی
 • مبحث هشتم: رضایت مجنی علیه
 • مبحث نهم: دفاع مشروع
 • مبحث دهم: اضطرار
 1. فصل هفتم: مجرم(یا بزهکار)

 • مبحث اول: تعریف جرم(یا بزه)
 • مبحث دوم: تعریف مجرم(یا بزهکار)
 • مبحث سوم: اقسام بزهکاری به اعتبار نقش آن ها
  • گفتار اول: مباشرت
   • بند اول: تعریف فاعل جرم
   • بند دوم: فاعل مادی
   • بند سوم: فاعل معنوی
   • بند چهارم: تفاوت معاونت با فاعل معنوی
  • گفتار دوم: شرکت در جرم
   • بند اول: تعریف شرکت در جرم
   • بند دوم: شرایط تحقق شرکت در جرم
   • بند سوم: استثنائات شرکت در جرم
   • بند چهارم: نکات آزمونی
   • بند پنجم: مجازات شرکت در جرم
  • گفتار سوم: معاونت در جرم
 1. فصل هشتم: مسئولیت کیفری

 • مبحث اول: تعریف مسئولیت کیفری
 • مبحث دوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر(فاعل میانجی)
  • گفتار اول: مبنای مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر
  • گفتار دوم: نظریه خطر
  • گفتار سوم: نظریه تقصیر
 • مبحث سوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
 • مبحث چهارم: نکات آزمونی
 • مبحث پنجم: شرایط مسئولیت کیفری
 1. فصل نهم: موانع مسئولیت کیفری

 • مبحث اول: انواع مسئولیت کیفری
 • مبحث دوم: موانع شخصی و عینی
 • مبحث سوم: علل رافع مسئولیت کیفری
  • گفتار اول: صغر
  • گفتار دوم: جنون
  • گفتار سوم: اجبار و اکراه
  • گفتار چهارم: بررسی اکراه در انواع جرایم
  • گفتار پنجم: اشتباه یا جهل
   • بند اول: انواع جهل یا اشتباه
    • الف: جهل یا اشتباه حکمی
    • ب: جهل یا اشتباه موضوعی
   • بند دوم: اشتباه در جنایات بر نفس
    • الف: اشتباه در هویت
    • ب: اشتباه در هدف
   • بند سوم: اشتباه قاضی و ضمان آن
  • گفتار ششم: مستی
  • گفتار هفتم: خواب یا بیهوشی
   • بند اول: خواب یا بیهوشی اتفاقی و تعمدی
   • بند دوم: مسئولیت کیفری در خواب یا بیهوشی
 1. فصل دهم: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی

 • مبحث اول: تعریف مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی
 • مبحث دوم: تفاوت مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی
 • مبحث سوم: انواع مجازات ها
  • گفتار اول: انواع مجازات های اصلی اشخاص حقیقی
  • گفتار دوم: انواع مجازات های تعزیری اشخاص حقوقی
  • گفتار سوم: مجازات های تکمیلی
   • بند اول: تعریف مجازات های تکمیلی
   • بند دوم: ضمانت اجرای تخلف از مجازات تکمیلی
  • گفتار چهارم: مجازات تبعی
   • بند اول: تعریف مجازات تبعی
   • بند دوم: مهلت های اعمال مجازات تبعی
   • بند سوم: مواعد شروع مجازات های تبعی
   • بند چهارم: تفاوت های بین مجازات های تکمیلی و تبعی
  • گفتار پنجم: مجازات های بدنی
   • بند اول: مجازات های سالب حیات
    • الف: قصاص نفس
    • ب: مجازات اعدم
    • پ: مجازات رجم
    • ت: مجازات صلب
   • بند دوم: مجازات های قطع عضو
    • الف: قصاص عضو
    • ب: قطع عضو در جرایم مستوجب حدود
   • بند سوم: مجازات شلاق
  • گفتار ششم: مجازات های سالب آزادی
  • گفتار هفتم: مجازات های محدود کننده آزادی
  • گفتار هشتم: مجازات های مالی
   • بند اول: دیه
   • بند دوم: مجازات جزای نقدی
   • بند سوم: مجازات مصادره اموال
  • گفتار نهم: مجازات های سالب حیثیت
   • بند اول: نحوه اجرای مجازات تراشیدن موی سر
   • بند دوم: مجازات انتشار حکم محکومیت قطعی
  • گفتار دهم: نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
 1. فصل یازدهم: عوامل موثر در تعیین نوع و مقدار مجازات

 • مبحث اول: انواع معاذیر
 • مبحث دوم: معاذیر قضایی معاف کننده یا تخفیف دهنده
 • مبحث سوم: کیفیات مشدده
  • گفتار اول: کیفیات مشدده خاص
  • گفتار دوم: کیفیات مشدده عام
   • بند اول: تعدد جرم
     • الف: تعدد معنوی
     • ب: تعدد مادی
     • پ: تعدد نتیجه
   • بند دوم: تکرار جرم
   • بند سوم: اجتماع تعدد و تکرار جرم
 1. فصل دوازدهم: عوامل موثر بر اجرای مجازات تعزیری

 • مبحث اول: تعویق صدور حکم
 • مبحث دوم: تعلیق مجازات
 • مبحث سوم: آزادی مشروط
 • مبحث چهارم: نظام نیمه آزادی
 • مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی
 • مبحث ششم: مجازات های جایگزین حبس
 1. فصل سیزدهم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری

 • مبحث اول: فوت متهم یا محکوم علیه
 • مبحث دوم: گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
 • مبحث سوم: عفو
 • مبحث چهارم: نسخ مجازات قانونی
 • مبحث پنجم: مرور زمان
  • گفتار اول: مرور زمان شکایت
  • گفتار دوم: مرور زمان تعقیب
  • گفتار سوم: مرور زمان صدور حکم
  • گفتار چهارم: مرور زمان اجرای مجازات
  • گفتار پنجم: مبدا مرور زمان کیفری
  • گفتار ششم: تعلیق مرور زمان
 • مبحث ششم: توبه
 • مبحث هفتم: قاعده درا
 1. فصل چهاردهم: ادله اثبات در امور کیفری

 • مبحث اول: اقرار
 • مبحث دوم: شهادت
 • مبحث سوم: سوگمد
 • مبحث چهارم: علم قاضی
 1. فصل پانزدهم: مسائل متفرقه

بیشتر بخوانید: معرفی کامل کتاب شرح جامع حقوق جزای عمومی ستاری

ویژگی های کتاب حقوق جزای عمومی ستاری

 • مشتمل بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش حقوق جزای عمومی
 • مشتمل بر قوانین مرتبط، قوانین خاص، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی مرتبط
 • منطبق با قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1392
 • شرح و ساده سازی ماده به ماده مواد قانونی مستدل و مستند به قوانین، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی، دکترین حقوقی و کنوانسیون های بین المللی
 • استخراج و بیان نکات مهم و آزمونی مواد مرتبط با حقوق جزای عمومی
 • ساده سازی مواد قانونی در معانی و تفاسیر
 • برجسته سازی مطالب مهم و کلیدی توسط نمودارهای شکلی
 • قلم روان و پرهیز از زیاده گویی
 • دسته بندی مطالب به شیوه نموداری
 • طراحی ویژه آزمون های وکالت؛ مرکز وکلای قوه قضاییه، قضاوت، سر دفتری، ارشد و دکتری
 • قابل استفاده برای اساتید و دانشجویان حقوق
 • مناسب برای جمع بندی؛ خلاصه نویسی و مرور
 • درج نظرات مولف در کادرهای مجزا تحت عنوان نظر نگارنده
کمتر
شناسنامه کالا
با ضمانت شناسنامه کالا
موجود در انبار
 • ارسال توسط شناسنامه کالا
120.000 تومان
آیا قیمت مناسب تری سراغ دارید؟
بازخورد درباره این کالا
متشکریم بازخورد شما دریافت شد

محصولات مشابه

نقد و بررسی

کتاب شرح جامع حقوق جزای عمومی | بهزاد ستاری

در خصوص کتاب حقوق جزای عمومی ستاری

کتاب حقوق جزای عمومی ستاری با عنوان روی جلد «شرح جامع حقوق جزای عمومی» تالیف دکتر بهزاد ستاری است. چاپ اول کتاب حقوق جزای عمومی ستاری در سال 1399 توسط انتشارات ارشد منتشر شده است. به گفته ستاری، کتاب حقوق جزای عمومی یک پکیج کامل است. این پکیج شامل؛ قانون مجازات اسلامی، قوانین خاص کیفری مرتبط، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی و دکترین حقوقی است. از این رو، مخاطب از تهیه ی هر منبع به طور جداگانه بی نیاز است. کتاب حقوق جزای عمومی ستاری ویژه آزمون های حقوقی وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری طراحی شده است. اما برای اساتید و دانشجویان حقوق هم قابل استفاده است. شرح جامع حقوق جزای عمومی، در 15 سرفصل به شرح ماده به ماده قانون مجازات اسلامی در بخش جزای عمومی پرداخته است.

سرفصل های کتاب

 1. فصل اول: کلیات

 • مبحث اول: حقوق جزا و منابع حقوق جزا
  • گفتار اول: تعریف حقوق جزا
  • گفتار دوم: منابع حقوق جزا
   • بند اول: منابع اصلی یا الزامی
   • بند دوم: منابع فرعی یا ارشادی
 1. فصل دوم: قلمرو قوانین جزایی در مکان و زمان

 • مبحث اول: قلمرو قوانین جزایی در مکان
  • گفتار اول: اصل صلاحیت سرزمینی
   • بند اول: جرایم ارتکابی توسط ماموران سیاسی
   • بند دوم: جرایم ارتکابی توسط ماموران دیپلمات
   • بند سوم: جرایم ارتکابی توسط ماموران کنسولی
   • بند چهارم: جرایم ارتکابی در داخل کشتی های خارجی در حال عبور از قلمرو دریایی
   • بند پنجم: جرایم ارتکابی در داخل هواپیمای خارجی در حال عبور از قلمرو هوایی
  • گفتار دوم: اصل صلاحیت واقعی
  • گفتار سوم: اصل صلاحیت شخصی فعال و منفعل
   • بند اول: اصل صلاحیت شخصی فعال یا مثبت(بزهکار محور)
   • بند دوم: اصل صلاحیت شخصی منفعل یا منفی(بزه دیده محور)
  • گفتار چهارم: اصل صلاحیت جهانی
 • مبحث دوم: قلمرو قوانین جزایی در زمان
  • گفتار اول: استثنائات وارده بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی
   • بند اول: قوانین و احکام الهی
   • بند دوم: قوانین تفسیری
   • بند سوم: قوانین خفیف تر
    • الف: قوانین جرم زدا
    • ب: قوانین خفیف
    • ج: قوانین مساعد
   • بند چهارم: قوانین شکلی
   • بند پنجم: تصریح قانون گذار
 1. فصل سوم: اصل قانونی بودن جرم و مجازات

 • مبحث اول: مفهوم اصل قانونی بودن جرم و مجازات
 • مبحث دوم: آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات
  • گفتار اول: تفسیر مضیق قوانین کیفری
  • گفتار دوم: انواع تفسیر به اعتبار مرجع
  • گفتار سوم: انواع تفسیر به اعتبار روش
 • مبحث سوم: عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری
 1. فصل چهارم: تعریف جرم و عناصر تشکیل دهنده جرم

 • مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم
  • گفتار اول: فعل(رفتار مجرمانه مثبت)
  • گفتار دوم: ترک فعل(رفتار مجرمانه منفی)
  • گفتار سوم: فعل ناشی از ترک فعل
  • گفتارچهارم: حالت یا وضعیت
  • گفتار پنجم: داشتن یا نگهداری
 • مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم
  • گفتاراول: عنصر قانونی
  • گفتار دوم: عنصر روانی
  • گفتار سوم: عنصر مادی
 1. فصل پنجم: تقسیم بندی جرایم

 • مبحث اول: انواع جرایم از لحاظ عنصر روانی
  • گفتار اول: جرایم عمدی
   • بند اول: علم مرتکب در جرایم عمدی
   • بند دوم: انگیزه و قصد
   • بند سوم: انواع سو نیت
    • سو نیت عام
    • سو نیت خاص
    • سو نیت جازم
    • سو نیت احتمالی
    • سو نیت معین
    • سو نیت غیر معین
    • سو نیت ساده
    • سو نیت مشدده
  • گفتار دوم: جرایم مادی محض(صرف)
  • گفتار سوم: جرایم غیر عمدی
 • مبحث دوم: انواع جرم از لحاظ ساختار
  • گفتار اول: جرم ساده یا بسیط
  • گفتار دوم: جرم مرکب
  • گفتار سوم: جرم به عادت یا اعتیادی
 • مبحث سوم: انواع جرم از لحاظ نتیجه
  • گفتار اول: جرم مطلق
  • گفتار دوم: جرم مقید
 • مبحث چهارم: انواع جرم از لحاظ زمان
  • گفتار اول: جرم آنی
  • گفتار دوم: جرم مستمر
  • گفتار سوم: جرم استمرار یافته(جرم مکرر یا متوالی)
 • مبحث پنجم: شروع به جرم
  • گفتار اول: شرایط لازم برای تحقق شروع به جرم
  • گفتار دوم: مجازات شروع به جرم
  • گفتار سوم: مراحل بعد از شروع جرم
 1. فصل ششم: عوامل موجهه جرم

 • مبحث اول: حکم قانون
 • مبحث دوم: اجازه قانون
 • مبحث سوم: اقدامات تادیبی
 • مبحث چهارم: عملیات ورزشی
 • مبحث پنجم: عملیات پزشکی
 • مبحث ششم: اجرای قانون اهم
 • مبحث هفتم: امر آمر قانونی
 • مبحث هشتم: رضایت مجنی علیه
 • مبحث نهم: دفاع مشروع
 • مبحث دهم: اضطرار
 1. فصل هفتم: مجرم(یا بزهکار)

 • مبحث اول: تعریف جرم(یا بزه)
 • مبحث دوم: تعریف مجرم(یا بزهکار)
 • مبحث سوم: اقسام بزهکاری به اعتبار نقش آن ها
  • گفتار اول: مباشرت
   • بند اول: تعریف فاعل جرم
   • بند دوم: فاعل مادی
   • بند سوم: فاعل معنوی
   • بند چهارم: تفاوت معاونت با فاعل معنوی
  • گفتار دوم: شرکت در جرم
   • بند اول: تعریف شرکت در جرم
   • بند دوم: شرایط تحقق شرکت در جرم
   • بند سوم: استثنائات شرکت در جرم
   • بند چهارم: نکات آزمونی
   • بند پنجم: مجازات شرکت در جرم
  • گفتار سوم: معاونت در جرم
 1. فصل هشتم: مسئولیت کیفری

 • مبحث اول: تعریف مسئولیت کیفری
 • مبحث دوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر(فاعل میانجی)
  • گفتار اول: مبنای مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر
  • گفتار دوم: نظریه خطر
  • گفتار سوم: نظریه تقصیر
 • مبحث سوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
 • مبحث چهارم: نکات آزمونی
 • مبحث پنجم: شرایط مسئولیت کیفری
 1. فصل نهم: موانع مسئولیت کیفری

 • مبحث اول: انواع مسئولیت کیفری
 • مبحث دوم: موانع شخصی و عینی
 • مبحث سوم: علل رافع مسئولیت کیفری
  • گفتار اول: صغر
  • گفتار دوم: جنون
  • گفتار سوم: اجبار و اکراه
  • گفتار چهارم: بررسی اکراه در انواع جرایم
  • گفتار پنجم: اشتباه یا جهل
   • بند اول: انواع جهل یا اشتباه
    • الف: جهل یا اشتباه حکمی
    • ب: جهل یا اشتباه موضوعی
   • بند دوم: اشتباه در جنایات بر نفس
    • الف: اشتباه در هویت
    • ب: اشتباه در هدف
   • بند سوم: اشتباه قاضی و ضمان آن
  • گفتار ششم: مستی
  • گفتار هفتم: خواب یا بیهوشی
   • بند اول: خواب یا بیهوشی اتفاقی و تعمدی
   • بند دوم: مسئولیت کیفری در خواب یا بیهوشی
 1. فصل دهم: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی

 • مبحث اول: تعریف مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی
 • مبحث دوم: تفاوت مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی
 • مبحث سوم: انواع مجازات ها
  • گفتار اول: انواع مجازات های اصلی اشخاص حقیقی
  • گفتار دوم: انواع مجازات های تعزیری اشخاص حقوقی
  • گفتار سوم: مجازات های تکمیلی
   • بند اول: تعریف مجازات های تکمیلی
   • بند دوم: ضمانت اجرای تخلف از مجازات تکمیلی
  • گفتار چهارم: مجازات تبعی
   • بند اول: تعریف مجازات تبعی
   • بند دوم: مهلت های اعمال مجازات تبعی
   • بند سوم: مواعد شروع مجازات های تبعی
   • بند چهارم: تفاوت های بین مجازات های تکمیلی و تبعی
  • گفتار پنجم: مجازات های بدنی
   • بند اول: مجازات های سالب حیات
    • الف: قصاص نفس
    • ب: مجازات اعدم
    • پ: مجازات رجم
    • ت: مجازات صلب
   • بند دوم: مجازات های قطع عضو
    • الف: قصاص عضو
    • ب: قطع عضو در جرایم مستوجب حدود
   • بند سوم: مجازات شلاق
  • گفتار ششم: مجازات های سالب آزادی
  • گفتار هفتم: مجازات های محدود کننده آزادی
  • گفتار هشتم: مجازات های مالی
   • بند اول: دیه
   • بند دوم: مجازات جزای نقدی
   • بند سوم: مجازات مصادره اموال
  • گفتار نهم: مجازات های سالب حیثیت
   • بند اول: نحوه اجرای مجازات تراشیدن موی سر
   • بند دوم: مجازات انتشار حکم محکومیت قطعی
  • گفتار دهم: نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
 1. فصل یازدهم: عوامل موثر در تعیین نوع و مقدار مجازات

 • مبحث اول: انواع معاذیر
 • مبحث دوم: معاذیر قضایی معاف کننده یا تخفیف دهنده
 • مبحث سوم: کیفیات مشدده
  • گفتار اول: کیفیات مشدده خاص
  • گفتار دوم: کیفیات مشدده عام
   • بند اول: تعدد جرم
     • الف: تعدد معنوی
     • ب: تعدد مادی
     • پ: تعدد نتیجه
   • بند دوم: تکرار جرم
   • بند سوم: اجتماع تعدد و تکرار جرم
 1. فصل دوازدهم: عوامل موثر بر اجرای مجازات تعزیری

 • مبحث اول: تعویق صدور حکم
 • مبحث دوم: تعلیق مجازات
 • مبحث سوم: آزادی مشروط
 • مبحث چهارم: نظام نیمه آزادی
 • مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی
 • مبحث ششم: مجازات های جایگزین حبس
 1. فصل سیزدهم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری

 • مبحث اول: فوت متهم یا محکوم علیه
 • مبحث دوم: گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
 • مبحث سوم: عفو
 • مبحث چهارم: نسخ مجازات قانونی
 • مبحث پنجم: مرور زمان
  • گفتار اول: مرور زمان شکایت
  • گفتار دوم: مرور زمان تعقیب
  • گفتار سوم: مرور زمان صدور حکم
  • گفتار چهارم: مرور زمان اجرای مجازات
  • گفتار پنجم: مبدا مرور زمان کیفری
  • گفتار ششم: تعلیق مرور زمان
 • مبحث ششم: توبه
 • مبحث هفتم: قاعده درا
 1. فصل چهاردهم: ادله اثبات در امور کیفری

 • مبحث اول: اقرار
 • مبحث دوم: شهادت
 • مبحث سوم: سوگمد
 • مبحث چهارم: علم قاضی
 1. فصل پانزدهم: مسائل متفرقه

بیشتر بخوانید: معرفی کامل کتاب شرح جامع حقوق جزای عمومی ستاری

ویژگی های کتاب حقوق جزای عمومی ستاری

 • مشتمل بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش حقوق جزای عمومی
 • مشتمل بر قوانین مرتبط، قوانین خاص، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی مرتبط
 • منطبق با قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1392
 • شرح و ساده سازی ماده به ماده مواد قانونی مستدل و مستند به قوانین، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی، دکترین حقوقی و کنوانسیون های بین المللی
 • استخراج و بیان نکات مهم و آزمونی مواد مرتبط با حقوق جزای عمومی
 • ساده سازی مواد قانونی در معانی و تفاسیر
 • برجسته سازی مطالب مهم و کلیدی توسط نمودارهای شکلی
 • قلم روان و پرهیز از زیاده گویی
 • دسته بندی مطالب به شیوه نموداری
 • طراحی ویژه آزمون های وکالت؛ مرکز وکلای قوه قضاییه، قضاوت، سر دفتری، ارشد و دکتری
 • قابل استفاده برای اساتید و دانشجویان حقوق
 • مناسب برای جمع بندی؛ خلاصه نویسی و مرور
 • درج نظرات مولف در کادرهای مجزا تحت عنوان نظر نگارنده
نمایش بیشتر

نظر به‌اینکه از دیرباز حجم بالا، گستردگی، پیچیدگی و فشردگی مواد قانونی، شباهت و تعارضات برخی مواد با یکدیگر و آمیختگی موجود در معانی و تفاسیر آنها تبدیل به دغدغه‌ی جدی بسیاری از حقوق‌خوانان علی‌الخصوص داوطلبان آزمون‌های حقوقی گردیده پس از بررسی‌های دقیق و تحقیقات بسیار، کتاب حاضر که منطبق بر مواد حقوق جزای عمومی و سایر قوانین و مقررات مرتبط تنظیم شده است، خلق شد؛

در این اثر کوشش شده تا در راستای تسهیل دسترسی به مفاد قانونی و نیز برقراری ارتباط هرچه بهتر با مخاطب نکته‌سنج حقوقی از روش‌هایی همچون ساده‌سازی مواد قانونی در معانی و تفاسیر، استخراج نکات آزمونی، برجسته‌سازی مطالب مهم و کلیدی همراه با نمودارهای شکلی، بهره جوییم فلذا کتاب حاضر پکیج کاملی است از قانون حقوق جزای عمومی، آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی و قوانین خاص کیفری، که مخاطب را از تهیه هر کدام از این منابع به‌طور جداگانه بی‌نیاز می‌سازد.

امتیاز کاربران به:

کتاب شرح جامع حقوق جزای عمومی | بهزاد ستاری

(0نفر)
دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد. افزودن دیدگاه
نظرات کاربران

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.