شناسنامه شغل (قانون مدیریت خدمات کشوری)

شناسنامه شغل (شرح شغل)

یکی از نتایج جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شغلی تهیه شناسنامه شغل است.شناسنامه شغل که جزء مدارک طرح طبقه بندی مشاغل است ، سندی است که حاوی اطلاعات لازم درباره شغل بوده و موارد ذیل می بایستی در آن درج شود : 

شرح شغل

الف – عنوان شغل ، که یک لفظ توصیفی است و با استفاده از عناوین متداول و متعارف انتخاب می شود و معرف وجه بیرونی شغل است.

ب – تعریف شغل ، که شمای کلی از وظایف و مسئولیت های شغل را به دست می دهد و احیانا جایگاه آن را در سلسه مراتب سازمانی معرفی می کند.

ج – شرایط احراز شغل ، که شرط لازم برای تصدی شغل از نظر تحصیل و تجربه مشخص می کند.

د – شرح وظایف جاری (روزانه) و ادواری (هفتگی ، ماهانه و سالانه و …) که بیانگر وظایف و مسئولیت های شغلی است که شاغل برعهده دارد. به بیان دیگر می توان گفت که تعریف شغل در شرح وظایف شغل به عناصر و تعاریف عینی تر تجزیه می شود.

ه – شرح مهارت و توانایی های مورد نیاز برای تصدی شغل ، که علاوه بر شرایط احراز بصورت شروط ثانویه برای تصدی شغل پیش بینی می شوند و توانایی ها و مهارت های لازم را برای تصدی مشاغل مشخص می کنند. این شرح مهارت ها و توانایی ها در صورتی که دقیق و کارشناسانه تهیه شده باشند بعدا می توانند ملاک بسیار خوبی برای مدیریت در زمینه های ارتقاء ، استخدام و برنامه ریزی آموزشی قرار گیرند.

واژه تعریف اصلی
کارشناس حمل و نقل و ترافیک
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حمل و نقل و ترافیک

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار مطالعه، تحقیق و بررسی در خصوص نیازهای کشور در خصوص حمل و نقل عمومی و بهبود کمیت و کیفیت خدمات حمل و نقل و نیز امور مربوط به کاهش، روان‌سازی و حل معضل ترافیک در تعامل با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشند، این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس حمل و نقل هوشمند جاده‌ای
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حمل و نقل هوشمند جاده‌ای

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام امور مطالعاتی، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه و بهینه‌سازی سیستم‌های هوشمند حمل و نقل جاده‌ای و همچنین مدیریت و نظارت بر استفاده مناسب و نگهداری از سیستم‌های استقراریافته و موجود هستند.

کارشناس حقوقی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته علوم اجتماعی

عنوان شغل‌: کارشناس حقوقی

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور حقوقی از قبیل تهیه و تنظیم لوایح قانونی، تصویب‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی، رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی اداری، استخدامی و مسائل مرتبط به حقوق کار بین کارگر و کارفرما، امور ورشکستگان، اتباع

خارجی و نظایر آن را بر عهده داشته یا طرح ریزی، هماهنگی و سرپرستی قسمتی از فعالیت‌های فوق را عهده‌دار می‌باشند.

کارشناس حقاظت و بهره برداری از آب های زیرزمینی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حفاظت و بهره برداری از آب های زیرزمینی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی که متصدیان آن انجام امور مربوط به تخصیص، نظارت و بهره برداری از آب زیرزمینی و همچنین انجام بررسی های فنی و میدانی مورد نیاز این حوزه را بر عهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس حفاظت و مرمت میراث فرهنگی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حفاظت و مرمت میراث فرهنگی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار مطالعه، برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای طرح‌های حفاظت و مرمت آثار منقول و تزئینات وابسته به معماری (جدا شده از بنا)، ابنیه تاریخی، بافت‌های شهری و روستایی، محوطه‌های تاریخی و باستان‌شناسی و نیز تحلیل عوارض شناختی و آسیبی آن‌ها می‌باشند. این شغل حسب پست مورد تصدی می‌تواند متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس حفاظت و بهره برداری از آب های سطحی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حفاظت و بهره برداری از آب های سطحی

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت هایی که متصدیان آن انجام امور مربوط به نظارت، کنترل میدانی، حفاظت و بهره برداری از آبهای سطحی و حفاظت از حریم قانونی منابع آبی را بر عهده دارند. این شغل می تواند بر حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس حفاظت آزمون
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حفاظت آزمون

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام امور مربوط به حفاظت آزمون‌ها اعم از تدوین و بازنگری دستورالعمل‌های حفاظتی، برنامه‌ریزی، هماهنگی، اقدام و نظارت بر امور قرنطینه‌ها، برگزاری آزمون‌ها، حمل و نقل مدارک و اسناد آزمون‌ها و پشتیبانی و تدارکات مراحل مختلف آزمون می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس حرفه ای ورزش
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حرفه ای ورزش

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها، وظیفه گسترش و تعمیم امور فنی ورزشی را عهده دار می‌باشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس حراست نیروی انسانی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حراست نیروی انسانی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار مطالعه، برنامه‌ریزی و اقدام در جهت حفاظت از کارکنان در برابر انواع آسیب‌ها و انحرافات احتمالی و همچنین انجام امور مربوط به بررسی صلاحیت نیروی انسانی مرتبط با دستگاه متبوع می‌باشند. این شغل حسب پست مورد تصدی می‌تواند متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

 

کارشناس حراست فیزیکی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حراست فیزیکی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در خصوص حفاظت فنی و فیزیکی از اماکن، تأسیسات، ساختمان‌ها، اموال، جلسات و سایر مراسم‌ها در دستگاه متبوع می‌باشند.

 

کارشناس حراست فناوری اطلاعات
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل:‌ کارشناس حراست فناوری اطلاعات

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه، برنامه‌ریزی و اقدام در جهت حفاظت از اطلاعات و فنآوری‌های اطلاعاتی و انجام اقدامات لازم برای احراز صلاحیت فنی و امنیتی افراد و شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات در دستگاه متبوع، به منظور ایجاد محیطی سالم و امن برای ایجاد، تبادل و استفاده اطلاعات می‌باشند. این شغل حسب پست مورد تصدی می‌تواند متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس حراست اسناد و مدارک
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حراست اسناد و مدارک

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن برنامه‌ریزی، نظارت و انجام فعالیت لازم برای حفاظت از اسناد و مدارک طبقه‌بندی شدن در فرایند تولید، گردش، بایگانی و در صورت لزوم، امحاء اسناد و مدارک مذکور را در دستگاه متبوع بر عهده دارند.

 

کارشناس ثبت اسناد و املاک
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس ثبت اسناد و املاک

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها امور مربوط به دفاتر املاک، ثبت شرکت‌ها، رسیدگی و کنترل اجرائیه‌های صادره، امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، رسیدگی به شکایات ثبتی در زمینه امور ثبتی امور املاک یا اسناد، ثبت و تفکیک املاک و بررسی و گزارش اختلافات ملکی و یا طرح ریزی، هماهنگی و سرپرستی ‌‌فعالیت‌های فوق را ‌‌عهده‌دار می‌باشند.

کارشناس ثبت اسناد و املاک
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس ثبت اسناد و املاک

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها امور مربوط به دفاتر املاک، ثبت شرکت ها، رسیدگی و کنترل اجراییه های صادره، امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، رسیدگی به شکایات ثبتی در زمینه امور ثبتی امور املاک یا اسناد، ثبت و تفکیک املاک و بررسی و گزارش اختلافات ملکی و یا طرح‌ریزی، هماهنگی و سرپرستی فعالیت‌های فوق را عهده دار می‌باشند.

کارشناس ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی

تعریف :

 

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها امور مربوط به ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی و رسیدگی ماهوی و حقوقی به تقاضاهای واصله در حوزه‌های فوق‌الذکر را انجام و رسیدگی به اعتراضات، اختلافات و شکایات واصله در زمینه امور ثبتی مرتبط با اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی را بر‌‌عهده ‌دارند.