شناسنامه شغل (قانون مدیریت خدمات کشوری)

شناسنامه شغل (شرح شغل)

یکی از نتایج جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شغلی تهیه شناسنامه شغل است.شناسنامه شغل که جزء مدارک طرح طبقه بندی مشاغل است ، سندی است که حاوی اطلاعات لازم درباره شغل بوده و موارد ذیل می بایستی در آن درج شود : 

شرح شغل

الف – عنوان شغل ، که یک لفظ توصیفی است و با استفاده از عناوین متداول و متعارف انتخاب می شود و معرف وجه بیرونی شغل است.

ب – تعریف شغل ، که شمای کلی از وظایف و مسئولیت های شغل را به دست می دهد و احیانا جایگاه آن را در سلسه مراتب سازمانی معرفی می کند.

ج – شرایط احراز شغل ، که شرط لازم برای تصدی شغل از نظر تحصیل و تجربه مشخص می کند.

د – شرح وظایف جاری (روزانه) و ادواری (هفتگی ، ماهانه و سالانه و …) که بیانگر وظایف و مسئولیت های شغلی است که شاغل برعهده دارد. به بیان دیگر می توان گفت که تعریف شغل در شرح وظایف شغل به عناصر و تعاریف عینی تر تجزیه می شود.

ه – شرح مهارت و توانایی های مورد نیاز برای تصدی شغل ، که علاوه بر شرایط احراز بصورت شروط ثانویه برای تصدی شغل پیش بینی می شوند و توانایی ها و مهارت های لازم را برای تصدی مشاغل مشخص می کنند. این شرح مهارت ها و توانایی ها در صورتی که دقیق و کارشناسانه تهیه شده باشند بعدا می توانند ملاک بسیار خوبی برای مدیریت در زمینه های ارتقاء ، استخدام و برنامه ریزی آموزشی قرار گیرند.

واژه تعریف اصلی
الزام به پرداخت فوق العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم (عدم شمول قانون استخدام کشوری نسبت به قضات دادگستری)
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

حکم به رد

احتساب مرخصی ذخیره ایثارگران (مازاد ۱۵ روز)
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

شاکی:

طرف شکایت:

خواسته: الزام به احتساب مرخصی ذخیره ایثارگران

گردش كار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم ديوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه دیوان و سپس به این شعبه ارجاع شده و خلاصه آن چنین است: اینجانب جانباز ... درصد هستم، مطابق  ماده ۴ آیین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در صورتی که جانبازی نتواند از کسر ساعت کار استفاده کند به میزان کسر کار، اضافه کار ساعتی و یا  مرخصی استحقاقی برای وی محاسبه خواهد شد اما دستگاه متبوع از احتساب ذخیره مرخصی ناشی از عدم استفاده کسر ساعت کار استنکاف می‌ورزد. دادخواست و ضمایم به‌ طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: نحوه ذخیره مرخصی تابع عمومات مقررات استخدامی است و در ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه ذخیره سازی مرخصی کاری حداکثر به میزان نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال تعیین شده است، بنابراین در مورد جانبازان به هر میزان که مرخصی داشته باشند و استفاده نکرده باشند، در نهایت حداکثر نیمی از مرخصی استحقاقی موضوع ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری قابل ذخیره است در حالی که شاکی نسبت به مازاد ۱۵ روز درخواست ذخیره نموده است. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير رای صادر می‌شود.

رای شعبه

هر چند برابر ماده ۴ آیین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان - موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۸۶۲ ت ۱۷۶۷۹ هـ مورخ ۰۶/ ۰۵/ ۱۳۷۷ هیأت وزیران - در صورتی که جانبازی نتواند از کسر ساعت کار استفاده کند با موافقت دستگاه متبوع به میزان کسر کار، اضافه کار ساعتی احتساب خواهد شد یا به مرخصی استحقاقی افزوده می شود و یا مدت کسر ساعت کار به عنوان سنوات خدمت مستخدم جانباز از لحاظ بازنشستگی محاسبه می گردد، مع‌ذلک مطابق دادنامه شماره ۷۷۱-۷۷۰ مورخ ۱۶/ ۰۸/ ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/ ۰۷/ ۱۳۸۶، ذخیره سازی مرخصی استحقاقی کارمندان، حداکثر به میزان ۱۵ روز در هر سال تجویز شده است، بنابراین در مورد جانبازان به هر میزان که مرخصی داشته باشند و استفاده نکرده باشند، در نهایت حداکثر نیمی از آن قابل ذخیره است. باتوجه به این که در این پرونده، خواسته شاکی احتساب ذخیره مرخصی مازاد بر ۱۵ روز  است و خواسته مزبور مغایر با مقررات پیش گفته است، بنابراین حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بيست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداری است.

دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری

اپراتور
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته فن آوری اطلاعات

عنوان شغل: اپراتور

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام بالاتر انجام عملیات مربوط به آماده سازی، راه اندازی و راهبری کلیه دستگاه‌های اصلی و جانبی رایانه‌ها را به عهده داشته و یا انجام عملیات مربوط به ورود، ضبط و نگهداری داده‌ها را اجرا، بازبینی و کنترل می‌نمایند.