واژه تعریف اصلی
نگهبان

مشاغل عمومی رسته خدمات 

عنوان شغل‌: نگهبان

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت سرپرست مربوط عهده‌دار انجام اموری از قبیل حفاظت و حفظ و حراست تمام یا قسمتی از یک ساختمان، ابنیه تاریخی یا حریم معینی می‌باشند.

موزه‌دار

عنوان شغل: موزه‌دار

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام امور مربوط به مطالعه و پژوهش در مورد آثار تاریخی و برنامه‌ریزی برای طراحی،‌ تزئین و تعمیر موزه‌ها، ارتقا سطح کیفی و کمی موزه‌ها و نگهداری و مراقبت از اموال و اشیا موزه می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

مهندس مکانیک

عنوان شغل: مهندس مکانیک

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه‌ریزی در زمینه‌های نصب ماشین‌آلات، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌های تعمیراتی و تأسیسات فنی، تهیه طرح و بررسی و مطالعه نشریات و دستورالعمل‌های فنی، دایر نگاه داشتی و به‌کار انداختن ماشین‌آلات و یا بازرسی و کنترل فنی قطعات نوسازی محصولات و یا سرپرستی و طرح‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌های مذکور را به عهده دارند.

مهندس تأسیسات

عنوان شغل:‌ مهندس تأسیسات

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه‌ریزی در زمینه‌های مربوط طرح و تنظیم برنامه و براورد و محاسبه هزینه نصب، بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات، محاسبه هزینه، تجزیه و تحلیل امور فنی تأسیساتی ناحیه صنعتی و یا سرپرستی و طرح‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌های مذکور را به عهده دارند.

منشی

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل : منشی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام منشی‌گری می‌باشند.

مشاور

مشاغل عمومی رسته علوم اجتماعی

عنوان شغل‌: مشاور

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده‌دار مطالعه و بررسی و ارایه نظرات مشورتی درامور ارجاعی می‌باشند.

مسئول گزینش

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل: مسئول گزینش

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی هیأت مرکزی گزینش عهده دار جمع آوری اطلاعات یا انجام بررسی، مطالعه و تحقیقات لازم یا سرپرستی امور مربوط به گزینش افراد و تأیید صلاحیت آنها از جهات اخلاقی، سیاسی، عقیدتی، علمی و تخصصی برای جذب در دستگاه‌های دولتی می‌باشند.

مسئول دفتر

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی   

عنوان شغل: مسئول دفتر

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده‌دار انجام وظایف و مسئولیت‌های مربوطه می‌باشند.

مسئول خدمات مالی

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل : مسئول خدمات مالی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام اموری از قبیل کارپردازی، انبارداری، جمعداری نقدی و اموال، بر حسب پست مورد تصدی می‌باشند.

مسئول ابلاغ و اجرا

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل : مسئول ابلاغ و اجراء

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها با تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام کلیه امور مربوط به ابلاغ و اجرا برحسب پست مورد تصدی می‌باشند و یا فعالیت‌های مربوط به ابلاغ و اجرا را سرپرستی می‌نمایند.

مربی ورزش

عنوان شغل: مربی ورزش

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها، انجام امور مربوط به آموزش عملی و نظری ورزشکاران، مربیان و ارتقای سطح مهارت آنان را در یکی از رشته‌های ورزشی عهده‌دار می‌باشند.

مربی امور هنری

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی

عنوان شغل‌: مربی امور هنری

تعریف‌:

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده‌دار تدریس در رشته‌های مختلف هنری در یکی از مراکز آموزش هنری و انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم در زمینه مواد مورد تدریس بوده یا طرح ریزی، هماهنگی و سرپرستی فعالیت‌های فوق را عهده‌دار می‌باشند.

مراقب آثار تاریخی- فرهنگی

عنوان شغل: مراقب آثار تاریخی- فرهنگی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن ضمن نگهداری و حفاظت فیزیکی از تمام یا قسمتی از ساختمان‌ها و ابنیه تاریخی و نیز حرایم محوطه‌ها یا آثار تاریخی و فرهنگی، عهده‌دار تأمین نظم و امنیت محموله‌ها، مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی و نیز پیشگیری، کشف و مقابله با انواع جرایم علیه میراث فرهنگی و گردشگران و پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه و سایر آسیب‌های احتمالی نسبت به میراث فرهنگی کشور می‌باشند.

متصدی امور دفتری

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی     

عنوان شغل: متصدی امور دفتری

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق انجام کارهایی از قبیل:

ثبت و صدور نامه‌های واصله، کارتابل گذاری، بایگانی و نگهداری مکاتبات واصله به واحد مربوطه را بر عهده دارند.

مترجم

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل : مترجم

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده‌دار انجام امور ترجمه از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین سطح آن برحسب پست مورد تصدی می‌باشند.