شناسنامه شغل (قانون مدیریت خدمات کشوری)

شناسنامه شغل (شرح شغل)

یکی از نتایج جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شغلی تهیه شناسنامه شغل است.شناسنامه شغل که جزء مدارک طرح طبقه بندی مشاغل است ، سندی است که حاوی اطلاعات لازم درباره شغل بوده و موارد ذیل می بایستی در آن درج شود : 

شرح شغل

الف – عنوان شغل ، که یک لفظ توصیفی است و با استفاده از عناوین متداول و متعارف انتخاب می شود و معرف وجه بیرونی شغل است.

ب – تعریف شغل ، که شمای کلی از وظایف و مسئولیت های شغل را به دست می دهد و احیانا جایگاه آن را در سلسه مراتب سازمانی معرفی می کند.

ج – شرایط احراز شغل ، که شرط لازم برای تصدی شغل از نظر تحصیل و تجربه مشخص می کند.

د – شرح وظایف جاری (روزانه) و ادواری (هفتگی ، ماهانه و سالانه و …) که بیانگر وظایف و مسئولیت های شغلی است که شاغل برعهده دارد. به بیان دیگر می توان گفت که تعریف شغل در شرح وظایف شغل به عناصر و تعاریف عینی تر تجزیه می شود.

ه – شرح مهارت و توانایی های مورد نیاز برای تصدی شغل ، که علاوه بر شرایط احراز بصورت شروط ثانویه برای تصدی شغل پیش بینی می شوند و توانایی ها و مهارت های لازم را برای تصدی مشاغل مشخص می کنند. این شرح مهارت ها و توانایی ها در صورتی که دقیق و کارشناسانه تهیه شده باشند بعدا می توانند ملاک بسیار خوبی برای مدیریت در زمینه های ارتقاء ، استخدام و برنامه ریزی آموزشی قرار گیرند.

واژه تعریف اصلی
نگهبان
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته خدمات 

عنوان شغل‌: نگهبان

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت سرپرست مربوط عهده‌دار انجام اموری از قبیل حفاظت و حفظ و حراست تمام یا قسمتی از یک ساختمان، ابنیه تاریخی یا حریم معینی می‌باشند.

موزه‌دار
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: موزه‌دار

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام امور مربوط به مطالعه و پژوهش در مورد آثار تاریخی و برنامه‌ریزی برای طراحی،‌ تزئین و تعمیر موزه‌ها، ارتقا سطح کیفی و کمی موزه‌ها و نگهداری و مراقبت از اموال و اشیا موزه می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

مهندس مکانیک
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: مهندس مکانیک

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه‌ریزی در زمینه‌های نصب ماشین‌آلات، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌های تعمیراتی و تأسیسات فنی، تهیه طرح و بررسی و مطالعه نشریات و دستورالعمل‌های فنی، دایر نگاه داشتی و به‌کار انداختن ماشین‌آلات و یا بازرسی و کنترل فنی قطعات نوسازی محصولات و یا سرپرستی و طرح‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌های مذکور را به عهده دارند.

مهندس تأسیسات
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل:‌ مهندس تأسیسات

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه‌ریزی در زمینه‌های مربوط طرح و تنظیم برنامه و براورد و محاسبه هزینه نصب، بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات، محاسبه هزینه، تجزیه و تحلیل امور فنی تأسیساتی ناحیه صنعتی و یا سرپرستی و طرح‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌های مذکور را به عهده دارند.

منشی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل : منشی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام منشی‌گری می‌باشند.

مشاور
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته علوم اجتماعی

عنوان شغل‌: مشاور

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده‌دار مطالعه و بررسی و ارایه نظرات مشورتی درامور ارجاعی می‌باشند.

مسئول گزینش
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل: مسئول گزینش

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی هیأت مرکزی گزینش عهده دار جمع آوری اطلاعات یا انجام بررسی، مطالعه و تحقیقات لازم یا سرپرستی امور مربوط به گزینش افراد و تأیید صلاحیت آنها از جهات اخلاقی، سیاسی، عقیدتی، علمی و تخصصی برای جذب در دستگاه‌های دولتی می‌باشند.

مسئول دفتر
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی   

عنوان شغل: مسئول دفتر

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده‌دار انجام وظایف و مسئولیت‌های مربوطه می‌باشند.

مسئول خدمات مالی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل : مسئول خدمات مالی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام اموری از قبیل کارپردازی، انبارداری، جمعداری نقدی و اموال، بر حسب پست مورد تصدی می‌باشند.

مسئول ابلاغ و اجرا
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل : مسئول ابلاغ و اجراء

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها با تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام کلیه امور مربوط به ابلاغ و اجرا برحسب پست مورد تصدی می‌باشند و یا فعالیت‌های مربوط به ابلاغ و اجرا را سرپرستی می‌نمایند.

مربی ورزش
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: مربی ورزش

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها، انجام امور مربوط به آموزش عملی و نظری ورزشکاران، مربیان و ارتقای سطح مهارت آنان را در یکی از رشته‌های ورزشی عهده‌دار می‌باشند.

مربی امور هنری
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی

عنوان شغل‌: مربی امور هنری

تعریف‌:

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده‌دار تدریس در رشته‌های مختلف هنری در یکی از مراکز آموزش هنری و انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم در زمینه مواد مورد تدریس بوده یا طرح ریزی، هماهنگی و سرپرستی فعالیت‌های فوق را عهده‌دار می‌باشند.

مراقب آثار تاریخی- فرهنگی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: مراقب آثار تاریخی- فرهنگی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن ضمن نگهداری و حفاظت فیزیکی از تمام یا قسمتی از ساختمان‌ها و ابنیه تاریخی و نیز حرایم محوطه‌ها یا آثار تاریخی و فرهنگی، عهده‌دار تأمین نظم و امنیت محموله‌ها، مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی و نیز پیشگیری، کشف و مقابله با انواع جرایم علیه میراث فرهنگی و گردشگران و پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه و سایر آسیب‌های احتمالی نسبت به میراث فرهنگی کشور می‌باشند.

متصدی امور دفتری
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی     

عنوان شغل: متصدی امور دفتری

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق انجام کارهایی از قبیل:

ثبت و صدور نامه‌های واصله، کارتابل گذاری، بایگانی و نگهداری مکاتبات واصله به واحد مربوطه را بر عهده دارند.

مترجم
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل : مترجم

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده‌دار انجام امور ترجمه از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین سطح آن برحسب پست مورد تصدی می‌باشند.