مشاغل اختصاصي سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

مشاغل اختصاصي سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامي

 عنوان شغل: خبرنگار

تعريف: اين عنوان در برگيرنده مشاغلي است كه متصديان آنها امور گردآوري و پردازش خبر، تهيه و توليد گزارش، مقاله، تحليل و تفسيرهاي خبري و انتشار آنها و يا مديريت و سرپرستي فعاليت‌هاي مذكور را عهده‌دار مي باشند.

نمونه وظايف و مسئوليت‌ها:

– گرد آوري اخبار از حوزه تعيين شده بصورت ميداني يا از طريق سايت هاو تجهيزات اينترنتي و رايانه و ديگر وسايل صوتي و تصويري و رسانه اي و تنظيم آنها به زبانهاي فارسي و خارجي در چارچوب خط مشي‌هاي كلي سازمان.

– گزينش و انتخاب اخبار واصله از نمايندگي‌هاي خارج از كشور و ساير منابع و ويراستاري و ارسال آنها بر روي خروجي‌هاي مربوطه.

– تهيه و تنظيم گزارش، تحليل، تفسير و پوشش برنامه‌هاي خبري و توليد اخبار و گزارش‌هاي موضوعي به زبان خارجي و يا به زبان فارسي.

– حضور فعال در محافل، كنفرانس‌ها، اجلاس‌هاي رسمي و بين‌المللي و شركت در مصاحبه با مقامات داخلي و خارجي در داخل و خارج كشور و تهيه گزارش و تصاوير خبري حسب برنامه مصوب.

– نظارت و سرپرستي امور دريافت خبر، عكس يا فيلم خبري از خبرگزاري هاي كشورهاي طرف قرارداد و ارسال اخبار و محصولات خبري جهت انتشار در سراسرجهان.

– تنظيم جدول برنامه خبري و تعيين حوزه مسئوليت.

– راهنمائي و ارشاد خبرنگاران يا خبرنويسان، تحت سرپرستي و ايجاد هماهنگي بين آنها و يا بين نمايندگي‌هاي تحت پوشش در داخل يا خارج از كشور حسب مورد.

شرايط احراز:

1- تحصيلات و معلومات:

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا و همتراز در يكي از رشته هاي تحصيلي:

– خبرنگاري (ورزشي– سياسي- فرهنگي- اجتماعي- هنري- استراتژيك و…) – مترجمي اخبار (به زبان‌هاي خارجي)- مترجمي زبان‌هاي خارجي- زبان‌هاي خارجي- جمعيت شناسي- مردم شناسي- پژوهشگري اجتماعي- ارتباطات اجتماعي- برنامه ريزي اجتماعي- تعاون و رفاه اجتماعي- خدمات اجتماعي-جامعه شناسي- برنامه ريزي رفاه اجتماعي- ارتباطات اجتماعي (تحقيق در ارتباطات اجتماعي) – روابط عمومي- روزنامه نگاري- علوم اجتماعي(روزنامه نگاري، روابط عمومي)- علوم ارتباطات اجتماعي- توسعه اقتصاد و برنامه ريزي- برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي- علوم اقتصادي- اقتصاد اسلامي- اقتصاد بازرگاني- اقتصاد نظري- اقتصاد و معارف اسلامي- اقتصاد صنعتي- اقتصاد حمل و نقل- اقتصاد پول و بانكداري- اقتصاد كشاورزي- اقتصاد بين الملل- اقتصاد سنجي- اقتصاد پولي- اقتصاد سنجش عمومي- اقتصاد شهري و منطقه اي- اقتصاد منابع- سير انديشه هاي اقتصادي- نظام هاي اقتصادي- اقتصاد انرژي- سيستم هاي اقتصاد اجتماعي- اقتصاد رياضي- معارف اسلامي و اقتصاد- حقوق-فقه و حقوق اسلامي – فقه و حقوق خصوصي – معارف اسلامي و حقوق – حقوق بين الملل- حقوق عمومي- حقوق كنسولي – علوم اسلامي (حقوق اسلامي، كيفر و جرم شناسي، فقه و مباحث حقوق اسلامي) – حقوق بين الملل عمومي –معارف اسلامي-الهيات و معارف اسلامي- فقه و مذاهب اسلامي- دين شناسي – معارف اسلامي و علوم سياسي -معارف اسلامي و اقتصاد – فلسفه و حكمت اسلامي- انديشه سياسي در اسلام-مديريت امورفرهنگي- برنامه ريزي امور فرهنگي – امور فرهنگي – فرهنگ و ارتباطات – زبان و ادبيات فارسي – زبان و ادبيات عرب- مطالعات فرهنگي و رسانه – مديريت رسانه  مديريت صنعتي- مديريت استراتژيك- مديريت دولتي- مديريت بازرگاني- مديريت بيمه- تاريخ ايران بعد از اسلام-تاريخ تمدن اسلامي-تاريخ ايران باستان – تاريخ عمومي جهان – تاريخ ملل — تربيت بدني و علوم ورزشي- كارشناس فني IT -روانشناسي باليني- روانشناسي عمومي- روانشناسي مشاوره و راهنمايي- امور تربيتي و مشاوره- پزشك عمومي- هنر اسلامي- تاريخ هنر- پژوهش هنر-فلسفه هنر- عكاسي -روابط سياسي –ديپلماسي و سازمانهاي بين الملل- روابط بين الملل- علوم سياسي(امنيت ملي ) – تهديدات امنيت ملي – فلسفه(محض)- جغرافيا انساني- جغرافياي فرهنگي- جغرافيا اقتصاد.

2- مهارت: كاربرد رايانه، تسلط به يكي از زبانهاي خارجي، توان گزارش نويسي، شم خبري، توان برقراري ارتباط، قدرت بيان، قدرت استدلال و تجزيه و تحليل، خلاقيت و ابتكار.

3- دوره هاي آموزشي:

– آشنايي عمومي تخصصي ( مصاحبه خبري، گزارش نويسي رسانه اي، خبرنويسي، كاربردادبيات در خبر، اصلاحات تخصصي خبر)، عكاسي و فيلم برداري خبري.

– اصول برقراري ارتباط با محيط و ديگران.

– آشنايي با قوانين و مقررات عمومي و تخصصي سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي.

 

عنوان شغل: كارشناس امور خبري

تعريف: اين عنوان در برگيرنده مشاغلي است كه متصديان آنها وظايف امور تحقيقاتي، مطالعاتی، پژوهشي خبري و ارزيابي كيفي اخبار و يا مديريت و سرپرستي فعاليت‌هاي مذكور را عهده دار مي باشند.

نمونه وظايف و مسئوليت‌ها:

– مطالعه و تحقق در زمينه هاي اخبار و مطالب اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و غيره و انعكاس نتايج تحليلي به مراجع ذيربط جهت بهره برداري.

– مطالعه و تجزيه و تحليل مستمر و به هنگام اخبارو اطلاعات و ارائه تحليل، تفسير هاي خبري پيرامون وقايع داخل و خارج كشور.

– جمع آوري اطلاعات و آمار خبري مربوط به ايران و جهان در زمينه هاي گوناگون خبري مورد نياز و بهره برداري با روشهاي استاندارد به منظور فراهم شدن امكان بازيافت اطلاعات ذخيره شده در بانك اطلاعات خبري.

– گردآوري، تدوين و انتشار بولتنهاي خبري موضوعي، ادواري و موردي.

– تحقيق وبررسي درخصوص تبليغات و ترفندهاي رسانه اي و ارائه روش هاي مورد عمل برا ي تعامل و يا تقابل با آنها.

– مطالعه و تحقيق به منظور دستيابي به آخرين دستاوردهاي علمي و فني در زمينه فعاليتهاي خبري و پيگيري و انتشار نتايج جهت ارتقاء كيفي و بهبود امر اطلاع رساني.

– مطالعه و تحقيق در جهت كشف و شناخت روشهاي نوين مورد عمل در تحقيق، تحليل و تفسير اخبار گزارشات و شيوه ارتقاء ابتكار و خلاقيت در سوژه يابي و منابع خبري مهم در جهت افزايش توان شغلي حوزه خبر.

– مطالعه و بررسي مستمر موردي و برنامه اي اخبار خروجي سازمان و ارزشيابي و كنترل ساختار خبر از نظر شكلي و محتوايي به منظور بهينه سازي و استقرار روشهاي مطلوب و روز آمد رايج در جهان.

شرايط احراز:

1- تحصيلات و معلومات:

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا و همتراز در يكي ازرشته هاي تحصيلي:

مديريت دولتي- مديريت رسانه- مديريت استراتژيك – مديريت امور فرهنگي- خبرنگاري (ورزشي- سياسي- هنري- اجتماعي- استراتژيك و… )، مترجمي اخبار (به زبان‌هاي خارجي)- مترجمي زبان‌هاي خارجي- زبان‌هاي خارجي- مطالعات فرهنگي و رسانه- زبان و ادبيات فارسي- تاريخ ايران بعد از اسلام- تاريخ تمدن اسلامی- تاريخ ايران باستان- تاريخ عمومي جهان- تاريخ ملل– جمعيت شناسي- مردم شناسي- پژوهشگري علوم اجتماعي- علوم ارتباطات اجتماعي – تحقيق درارتباطات اجتماعي- علوم اجتماعي (روزنامه نگاري) -جامعه شناسي – روزنامه نگاري- روابط سياسي- ديپلماسي و سازمان هاي بين المللي- روابط بين الملل –حقوق بين الملل عمومي – علوم سياسي ( امنيت ملي)- تهديدات امنيت ملي.

2- مهارت: كاربرد رايانه، تسلط به يكي از زبانهاي خارجي، توان گزارش نويسي، شم خبري، توان برقراري ارتباط، قدرت بيان، قدرت استدلال و تجزيه و تحليل، خلاقيت و ابتكار.

3- دوره هاي آموزشي:

– آشنايي عمومي تخصصي (مصاحبه خبري، گزارش نويسي رسانه اي، خبرنويسي، كاربرد ادبيات در خبر، اصلاحات تخصصي خبر، مفاهيم رسانه اي، عكاسي و فيلمبرداري خبري، نمايه سازي ) – روش تحقيق.

– اصول برقراري ارتباط با محيط و ديگران.

– آشنايي با قوانين و مقررات عمومي و تخصصي سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي.

 

عنوان شغل: كاردان امور خبري

تعريف: اين عنوان در برگيرنده مشاغلي است كه متصديان آنها وظايف بررسي مقدماتي امور ميداني، تحقيقاتي خبري و عكس را بر عهده داشته و كارشناسان امور خبري و يا خبرنگاران را درانجام وظايف مربوطه ياري مي دهند.

نمونه وظايف و مسئوليت‌ها:

– همكاري با خبرنگاران در انجام پوشش هاي خبري و تهيه و تنظيم گزارش، تحليل و تفسير.

– دريافت اخبار و گزارشهاي خبري، خبرگزاريها، مطبوعات، نشريات، ساير منابع.

– كنترل و ويرايش مقدماتي مطالب دريافتي از تلويزيون، ماهواره، اينترنت و ساير منابع صوتي، تصويري، ديداري، شنيداري.

– انجام امور مقدماتي تحقيقات در زمينه هاي مختلف خبري.

– جمع آوري اطلاعات و آمار خبري در سطح ايران و جهان در زمينه هاي گوناگون مورد نياز و بهره برداري با روشهاي استاندارد به منظور فراهم شدن امكان بازيافت اطلاعات ذخيره شده در بانك اطلاعات خبري.

– گردآوري، تدوين و انتشار بولتنهاي خبري موضوعي، ادواري و موردي.

– همكاري در جمع آوري اطلاعات به منظور دستيابي به آخرين دستاوردهاي علمي و فني در زمينه فعاليتهاي خبري و پيگيري و انتشار نتايج جهت ارتقاء كيفي و بهبود امر اطلاع رساني.

– همكاري در تهيه مطالب خبري مربوط به شرح عكس به منظور ارسال بر روي خروجي هاي داخلي و خارجي.

– همكاري در تحليل مقدماتي عكس ها و فيلم هاي خبري.

– دريافت، تنظيم و ويرايش فيلم و عكس خبري.

شرايط احراز:

1- تحصيلات و معلومات:

دارا بودن گواهينامه كارداني،كارشناسي ويا همتراز در يكي ازرشته هاي تحصيلي:

خبرنگاري، فيلم سازي– تدوين، فيلم سازي- كمك كارگرداني، فيلم و عكس، عكاس خبري، عكاسي، ارتباطات اجتماعي، ارتباطات، امور فرهنگي.

2- مهارت: كاربرد رايانه، آشنايي به يكي از زبانهاي خارجي، توان گزارش نويسي، شم خبري، توان برقراري ارتباط، قدرت بيان، خلاقيت و ابتكار.

3- دوره هاي آموزشي:

– آشنايي عمومي تخصصي (مصاحبه خبري، گزارش نويسي رسانه اي، خبرنويسي، كاربرد ادبيات در خبر، اصلاحات تخصصي خبر، مفاهيم رسانه اي، عكاسي و فيلمبرداري خبري، نمايه سازی).

– اصول برقراري ارتباط با محيط و ديگران.

– آشنايي با قوانين و مقررات عمومي و تخصصي سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامی.

 

عنوان شغل: كارشناس عكس و فيلم خبري

تعريف: اين عنوان در برگيرنده مشاغلي است كه متصديان آنها تحت نظارت كلي فعاليت هاي مربوط به توليد، تدوين عكس و فيلم هاي خبري و تنظيم شرح خبري مربوطه به زبانهاي خارجي يا فارسي حسب مورد و انتشار و آرشيو آنها و يا مديريت و سرپرستي امور فوق را عهده دار مي باشند.

نمونه وظايف و مسئوليت ها:

– تهيه و توليد گزارش هاي خبري، تصويري.

– تحليل عكس ها و فيلم هاي خبري در جهت اجراي سياستهاي خبري و انتشار آنها.

– تامين عكس و تصاوير مورد نياز مطبوعات كشور و مشتركين داخلي و خارجي.

– تجزيه و تحليل تصاوير و عكسهاي دريافتي از رويدادها ي مهم داخلي و خارجي بنا به اصول عكاسي خبري و سياستهاي خبري سازمان.

– دريافت، تنظيم و ويرايش فيلم و عكس خبري در حوزه هاي مربوطه.

– دريافت عكس و فيلم هاي خبري از مناطق و نمايندگيهاي سازمان در داخل و خارج ازكشور.

– تهيه مطالب خبري مربوط به شرح عكس و ارسال بر روي خروجي هاي خارجي و يا داخلي.

– نظارت بر اجراي سياستهاي خبري سازمان در ويرايش و انتشار عكس هاي خبري.

– راهنمايي متصديان مشاغل مربوطه در زمينه مطالب عكس خبري و امور فيلمبرداري.

– نظارت بر تهيه عكس و فيلم درنمايندگيها و انتشار آنها بر روي خروجي هاي خارجي يا داخلي.

شرايط احراز:

1- تحصيلات و معلومات:

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا و همتراز در يكي ازرشته هاي تحصيلي:

– توليد سيما (برنامه سازي)- ارتباطات تصويري (گرافيك)، تلويزيون (فيلمسازي- تدوين- فيلمنامه‌نويس)- كارشناس فيلمسازي (تدوين)- كارگرداني (مستند سازي)- ارتباط تصويري- عكاسي- عكاسي خبري- خبرنگاري– روزنامه‌نگاري- علوم اجتماعي (روزنامه نگاري)– علوم ارتباطات اجتماعي.

2- مهارت: كاربرد رايانه،آشنايي به يكي از زبان هاي خارجي، قدرت بيان، خلاقيت و ابتكار، توان برقراري ارتباط، شم خبري، تجزيه و تحليل.

3- دوره هاي آموزشي:

– آشنايي عمومي تخصصي (مفاهيم رسانه اي، نمايه سازي، گزارش نويسي رسانه اي، خبرنويسي، عكاسي و يا فيلمبرداري خبری).

– اصول برقراري ارتباط با محيط و ديگران.

-آشنايي با قوانين و مقررات عمومي و تخصصي سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي.

 

عنوان شغل: كارشناس اقتصاد رسانه

تعريف: اين عنوان در برگيرنده مشاغلي است كه متصديان آنها عهده دار فعاليتهاي عرضه توليدات و محصولات خبري به صور مختلف و ايجاد بازار براي آنها و مديريت و سرپرستي و احدهاي داراي مشاغل در زمينه اقتصاد رسانه مي‌باشد.

نمونه وظايف و مسئوليتها:

– انتشار، مبادله خريد و فروش محصولات خبري از قبيل عكس، فيلم، خبر، گزارش، تفسير و… در سطح ايران و جهان با استفاده از فناوريهاي روز دنيا و روشهاي نوين اطلاع رساني.

– مطالعه و تحقيق در زمينه مكانيزم عرضه و تقاضاي محصولات خبري و ارائه راه كارهاي اقتصادي متناسب با شرايط، امكانات و مقتضيات زماني و مكاني سازمان براي افزايش درآمد و ارائه مطلوب خدمات.

– تبيين و اجراي روشهاي تبليغاتي موثر در جهت معرفي توليدات سازمان و شناخت مصرف كنندگان و خريداران داخلي و خارجي و نيز مشاركت فعال در جشنواره ها و نمايشگاههاي داخلي و خارجي.

– بازاريابي، پذيرش، طراحي، توليد و كنترل فني بسته هاي خبري، اطلاع رساني و تبليغاتي.

– تهيه و تنظيم برنامه هاي بازاريابي، شناخت و نفوذ در بازارهاي محصولات خبري در سطح درون و برون مرزي به منظور جلب مشترك جديد و راهنمايي و هدايت مسئولان مناطق خبري، خبرگزاريها و نمايندگيهاي داخل و خارج كشور در همين راستا.

– بررسي و مطالعه در خصوص شناخت نيازها، سليقه ها و خواسته هاي مشتركين و مصرف كنندگان احتمالي داخلي و خارجي و كسب اطلاعات لازم در مورد رقبا به منظور بهينه سازي و مطلوبيت توليدات و خدمات خبري با هماهنگي واحدهاي مرتبط.

– ايجاد ارتباط و هماهنگي و همكاري با واحدهاي مربوط در سازمان به منظور توليد و عرضه محصولات و خدمات خبري و اطلاع رساني و تبليغات درون برنامه اي با رعايت سليقه و خواست متقاضيان.

– ايجاد ارتباط با سازمانها و موسسات اعم از دولتي و غير دولتي به منظور بررسي و تامين نيازهاي خبري آنان.

– بررسي و تحقيق پيرامون محصولات خبري منابع داخلي و خارجي در جهت تامين نيازها و خواسته هاي مشتركين و مطبوعات يا رسانه هاي گروهي كشور.

– تعيين و بازنگري تعرفه هاي محصولات و توليدات خبري و پروژه هاي اطلاع رساني، بسته هاي خبري و تبليغاتي.

– تدوين اصول و ضوابط فروش يا مبادله محصولات و خدمات خبري و نحوه تنظيم قراردادهاي مربوطه با اشخاص حقيقي و يا حقوقي.

شرايط احراز:

1- تحصيلات و معلومات:

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا و همتراز در يكي ازرشته هاي تحصيلي:

– مديريت بازرگاني (-mba -عمومي – بازاريابي- تجارت كارآفريني – اقتصاد مديريت و مديريت اجرايي)

– بازاريابي بين المللي (بازرگاني بين المللي- بازاريابي- مالي)- اقتصاد و تجارت الكترونیک- اقتصاداسلامي- علوم اقتصادي – اقتصاد بازرگاني- توسعه اقتصاد و برنامه ريزي- برنامه ريزي سيستم‌هاي اقتصادي – علوم اسلامي (اقتصاد)- علوم ارتباطات اجتماعي- مطالعات فرهنگي و رسانه – معارف اسلامي و مديريت (بازرگانی).

2- مهارت: كاربرد رايانه، قدرت تشخيص، قدرت بيان، خلاقيت و ابتكار، توان برقراري ارتباط، توان گزارش نويسي به زبان خارجي، توان تحليل مسائل اقتصادي.

3- دوره هاي آموزشي:

– آشنايي با اصلاحات تخصصي خبري، بازرگاني و حقوق تجارت.

– اصول برقراري ارتباط با محيط و ديگران.

-آشنايي با قوانين و مقررات عمومي و تخصصي سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments