مشاغل اختصاصی سازمان بنادر و دریانوردی

مشاغل اختصاصی بیمه وزارت سازمان بنیاد شرکت مرکز

مشاغل اختصاصی سازمان بنادر و دریانوردی (نامه شماره ۹۶۴۱۶۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۰۵۸/ص/۹۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف های «۱» و «۳» بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل زیر را با عنایت به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل اختصاصی سازمان بنادر و دریانوردی تلقی نمود.

شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ مشاغل اختصاصی (موضوع ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) رعایت شرایط احراز مشاغل یاد شده الزامی می باشد و آن سازمان موظف است ظرف مدت ۳ ماه کلیه پست‌های سازمانی متصدیان شاغل مورد عمل قبلی را در مشاغل ابلاغی ذیربط تخصیص دهد و مشاغل قبلی از درجه اعتبار ساقط می‌گردند. بدیهی است آن دسته از کارمندانی که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه در مشاغل مربوط اشتغال داشته اند و به موجب این ابلاغیه غیرواجد شرایط محسوب می شوند حسب مورد در یکی از مشاغل مربوط (اختصاصی- عمومی) تخصیص خواهند یافت و ادامه خدمت، ارتقاء رتبه و طبقه و انتصاب آنان در مشاغل مورد تصدی پیش بینی شده بلامانع خواهد بود.

مشاغل اختصاصی سازمان بنادر و دریانوردی

عنوان شغل: کارشناس امور دریایی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار پژوهش، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه امور مربوط به عملیات‌های دریایی، هیدروگرافی و تهیه نقشه‌های دریایی، ارزیابی و ارتقاء دانش فنی دریانوردان و صدور گواهینامه‌های تخصصی مربوطه می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

عنوان شغل: کارشناسی ایمنی، امنیت و حفاظت دریایی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار پژوهش، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه امور مربوط به ایمنی و امنیت دریایی، ایمنی و حفاظت ناوگان و دریانوردان و نیز محیط زیست دریایی میب باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

عنوان شغل: کارشناس کنوانسیون‌ها و معاهدات دریایی و بندری

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام امور مرتبط با کنوانسیون‌ها و معاهدات دریایی و بندری و طرح موضوعات تخصصی در مجامع بین المللی می باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

عنوان شغل: کارشناس امور بندری

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار پژوهش، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه امور مربوط به عملیات و خدمات بندری، توسعه اقتصادی و سرمایه گاری در مناطق بندری، بازاریابی برای خدمات بندری و توسعه بازار بنادر می باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرسی نیز باشد.

عنوان شغل: کارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار پژوهش، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه امور مربوط به ایجاد، توسعه، نگهداری و تعمیر سواحل و بنادر، تأسیسات و سازه های دریایی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

عنوان شغل: کارشناس تجهیزات بندری و دریایی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار پژوهش، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه امور مرتبط با تأمین، راه اندازی، نگهداری و تعمیر تجهیزات دریایی و بندری (اعم از تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی شناورها و تجهیزات ارتباطات دریایی) می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

عنوان شغل: کارشناس ایمنی و حفاظت سواحل و بنادر

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده دار تأمین ایمنی و امنیت فیزیکی، فنی و انسانی در سواحل و بنادر کشور و مقابله با بحران ها و تهدیدات احتمالی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن