کارگزین

واژه تعریف اصلی
کارگزین
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل: کارگزین

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام امور مختلف کارگزینی بر حسب مورد تصدی می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

- رسیدگی به فرم‌های پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها

- تهیه پیش‌نویس کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه

- انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان

- برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف‌های موردنظر

- استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

- تهیه ضوابط و دستورالعمل‌های لازم

- شرکت در کمیسیون‌‌ها و جلسات مختلف

- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات

- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

- تهیه گزارشات لازم

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام ‌‌گرایش‌ها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، ،MBA مدیریت اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی، علوم اسلامی - اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی ، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)

۲- مهارت: داشتن مهارتهای هفت گانه ICDL

۳- دوره‌های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، دستورالعمل‌‌ها و آیین نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری (با تأکید بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی