کارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی

واژه تعریف اصلی
کارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل:‌ کارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار آلف) مطالعه، بررسی، برنامه‌ریزی و انجام امور مربوط به توسعه اجتماعی (در زمینه آموزش، بهداشت، فرهنگ، امنیت روانی جامعه و نظایر آن)، شکل‌گیری و ارتقاء هویت و هم‌بستگی ملی، تعامل سازنده ادیان و اقوام گوناگون جامعه، تقویت مشارکت اجتماعی، ارتقاء سرمایه اجتماعی و توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد و ب) هماهنگی و نظارت بر مسائل و موضوعات کلی اقتصاد مناطق و استان‌ها (نظیر فرایند تنظیم بازار، شهرک‌های صنعتی و خوشه‌های اقتصادی، زنجیره‌های تأمین و توزیع کالا، مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی، بازارچه‌های مرزی) می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.