کارشناس روابط عمومی

واژه تعریف اصلی
کارشناس روابط عمومی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته علوم اجتماعی

عنوان شغل‌: کارشناس روابط عمومی

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به اطلاعات، انتشارات، امور مجلس و تشریفات و یا طرح‌ریزی، هماهنگی و سرپرستی فعالیت‌های فوق را به عهده‌دارند.

نمونه وظایف ‌و مسئولیت‌ها‌:

- جمع‌آوری اطلاعات و آمار در زمینه مطالب منتشره در وسایل ارتباط جمعی دولتی و خصوصی در ارتباط با وزارتخانه یا مؤسسه متبوع و گزارش لازم

- انجام امور مربوط به اجرای آیین‌نامه‌های مصوب در مورد هماهنگ کردن تبلیغات

- مطالعه و بررسی و رعایت موازین لازم برای برنامه‌های انتشاراتی و اطلاعات

- تهیه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن‌های داخلی

- انجام امور مربوط به برگزاری جشن‌های محلی، اجرای برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و یا مصاحبه با مقامات مربوط

- اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری سازمان متبوع

- برقراری تماس با وزارتخانه‌ها و مؤسسات، ارگان‌های دولتی و سفارت خانه‌ها به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه‌های انتشاراتی، امور مسافرت ها، پذیرایی‌ها و ملاقات ها، کنفرانس ها، سمینارها و نظایر آن

- تهیه آمار و اطلاعات بیوگرافی از میهمانان خارجی و تهیه گزارش برای مقامات

- بررسی مدارک و اطلاعات در مورد طرح لوایح مربوط به سازمان متبوع و تعقیب آنها در مجلس و کمیسیون‌های پارلمانی مجلس

- بررسی مدارک لازم در مورد طرح آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌هایی که از طرف وزارتخانه متبوع و سازمان‌های وابسته جهت تصویب به هیأت دولت تقدیم می‌شود.

- بررسی مطالب و مسائلی که توسط نمایندگان مجلس در ارتباط با وزارتخانه متبوع مطرح و عنوان می‌شود.

- تحقیق در افکار عمومی و ارزیابی نظرات مردم و استفاده از آن در تعیین خط مشی برنامه‌های انتشاراتی و اطلاعاتی سازمان متبوع

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی، برنامه‌ریزی امور فرهنگی، امور فرهنگی، فرهنگ و زبان های

باستانی ایران، فرهنگ و ارتباطات، زبان وادبیات فارسی، زبان وادبیات عرب و رشته‌های تحصیلی علوم ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، روابط عمومی،

روزنامه نگاری، حقوق ارتباطات، تبلیغ و ارتباطات، مدیریت رسانه، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، علوم اجتماعی (ارتباطات اجتماعی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری، روابط عمومی)، مدیریت

دولتی، معارف اسلامی (تبلیغ و ارتباطات).

۲- مهارت‌: توانایی گزارش نویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم و مطالب، استفاده از نرم افزار‌های تخصصی، برقراری ارتباط مؤثر، آشنایی کامل به زبان انگلیسی

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- اصول گزارش نویسی در روابط عمومی

- مهارت‌های ارتباط جمعی

- روش‌های سنجش افکار عمومی

۴- سایر عوامل مؤثر‌: صبر و تحمل و خویشتنداری، برخورد مناسب با ارباب رجوع

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی