کارشناس حمل و نقل و ترافیک

واژه تعریف اصلی
کارشناس حمل و نقل و ترافیک
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حمل و نقل و ترافیک

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار مطالعه، تحقیق و بررسی در خصوص نیازهای کشور در خصوص حمل و نقل عمومی و بهبود کمیت و کیفیت خدمات حمل و نقل و نیز امور مربوط به کاهش، روان‌سازی و حل معضل ترافیک در تعامل با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشند، این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.