کارشناس حقوقی

واژه تعریف اصلی
کارشناس حقوقی

مشاغل عمومی رسته علوم اجتماعی

عنوان شغل‌: کارشناس حقوقی

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور حقوقی از قبیل تهیه و تنظیم لوایح قانونی، تصویب‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی، رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی اداری، استخدامی و مسائل مرتبط به حقوق کار بین کارگر و کارفرما، امور ورشکستگان، اتباع

خارجی و نظایر آن را بر عهده داشته یا طرح ریزی، هماهنگی و سرپرستی قسمتی از فعالیت‌های فوق را عهده‌دار می‌باشند.

نمونه وظایف ‌و مسئولیت‌ها‌:

- جمع‌آوری و بررسی و تنظیم اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح دفاعیه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی در مراجع صلاحیتدار

- جمع‌آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارایه نظرات و آرای مشورتی در پاسخ پرسش‌های به عمل آمده از طرف واحدها یا مقامات دولتی در زمینه مسایل حقوقی

- جمع‌آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی، طرح تصویب نامه ها، اساسنامه‌ها و آیین نامه‌های مورد نیاز

- تهیه متن قراردادهای منعقده

- تهیه دستور جلسات و صورتجلسات

- شرکت در جلسات، استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی و رد و یا قبول آن

- ارسال طرح‌ها و مصوبات به مراجع و ارگان‌های مربوط

- تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذی ربط و ارجاع به واحدها یا کمیته‌های تخصصی مربوط

- رسیدگی به شکایات واصله در حد قوانین و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاکی یا سازمان ارجاع کننده

- همکاری و اقدام در تهیه آرشیو حقوقی و نگهداری طبقه بندی رونوشت مصوبات

- مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارایه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی

- صدور دستور تأمین یا فروش اموال ورشکستگان و جمع‌آوری منافع و تقسیم بین طلبکاران

- اقدام در مورد تصفیه ترکه ورشکستگان بلاوارث، ترکه اتباع خارجی و نظایر آن

- بازرسی درباره کیفیت اشتغال اتباع بیگانه و کشف موارد تخلف از مقررات مربوطه

- انجام امور قضایی بین‌المللی(استرداد، تعاون قضایی، تنظیم قراردادهای قضایی و نظایر آن)

- تهیه گزارش از پرونده‌های محکومین جهت ارایه به مقامات و مراجع مربوط

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی حقوق، حقوق قضایی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری و جرم شناسی، علوم جزا و جرم شناسی، علوم قضایی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، معارف اسلامی و حقوق، حقوق خصوصی، حقوق عمومی،

الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، حقوق بین‌الملل، علوم اسلامی (حقوق اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث حقوق اسلامی)، حقوق اسلامی،حقوق کنسولی، فقه و حقوق جزا، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه و حقوق جزای اسلامی، حقوق بین‌الملل عمومی، فقه قضایی، قرآن و علوم (حقوق)، مدیریت اصلاح و کیفر‌های قضایی (مدیریت جزا و کنترل‌های قضایی)، مدیریت دادگستری.

۲- مهارت‌: توانایی تجزیه و تحلیل، تفسیر و قضاوت، تشخیص، گزارش نویسی، انتقال مفاهیم و مطالب

۳- دوره‌های آموزشی‌: آیین نگارش حقوقی، آشنایی با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تنظیم قراردادهای حقوقی، آشنایی با مسئولیت‌های مدنی و کیفری کارکنان دولت

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی