کارشناس حقاظت و بهره برداری از آب های زیرزمینی

واژه تعریف اصلی
کارشناس حقاظت و بهره برداری از آب های زیرزمینی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حفاظت و بهره برداری از آب های زیرزمینی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی که متصدیان آن انجام امور مربوط به تخصیص، نظارت و بهره برداری از آب زیرزمینی و همچنین انجام بررسی های فنی و میدانی مورد نیاز این حوزه را بر عهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.