کارشناس حفاظت و مرمت میراث فرهنگی

واژه تعریف اصلی
کارشناس حفاظت و مرمت میراث فرهنگی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حفاظت و مرمت میراث فرهنگی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار مطالعه، برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای طرح‌های حفاظت و مرمت آثار منقول و تزئینات وابسته به معماری (جدا شده از بنا)، ابنیه تاریخی، بافت‌های شهری و روستایی، محوطه‌های تاریخی و باستان‌شناسی و نیز تحلیل عوارض شناختی و آسیبی آن‌ها می‌باشند. این شغل حسب پست مورد تصدی می‌تواند متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.