کارشناس حفاظت و بهره برداری از آب های سطحی

واژه تعریف اصلی
کارشناس حفاظت و بهره برداری از آب های سطحی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حفاظت و بهره برداری از آب های سطحی

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت هایی که متصدیان آن انجام امور مربوط به نظارت، کنترل میدانی، حفاظت و بهره برداری از آبهای سطحی و حفاظت از حریم قانونی منابع آبی را بر عهده دارند. این شغل می تواند بر حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.