کارشناس حرفه ای ورزش

واژه تعریف اصلی
کارشناس حرفه ای ورزش
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حرفه ای ورزش

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها، وظیفه گسترش و تعمیم امور فنی ورزشی را عهده دار می‌باشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها

- انجام تحقیقات مستمر برای تقویت پایه‌های ورزش حرفه‌ای و بسط و توسعه آن

- تهیه و تدوین تقویم‌های ورزشی فدراسیون‌ها

- بررسی و مطالعه رشته‌های ورزشی جدید

- نظارت بر امر تعیین استانداردها و مشخصات فنی باشگاه‌های ورزشی و تفریحی و تأسیسات مربوط

- همکاری در تعیین ضوابط فنی و استانداردهای علمی مربوط به رشته‌های مختلف

- همکاری در برنامه‌ریزی فعالیت‌های استعدادیابی، پرورش قهرمانان و نخبگان ورزشی

- همکاری در برنامه‌ریزی فعالیت باشگاه‌ها در زمینه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای با توجه به اهداف و سیاست‌های تعیین شده

- همکاری در برنامه‌ریزی در جهت توسعه ورزش‌های متناسب با زندگی و محیط جغرافیایی مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق روستایی و عشایری

- همکاری در برنامه‌ریزی فعالیت‌های مربوط به توسعه و تعمیم ورزش همگانی و تفریحات سالم

- همکاری در تهیه و ارائه الگوها و متدلوژی مربوط به انجام صحیح فعالیت‌های ورزشی و تفریحی باشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و سایر مؤسسات فعال در این زمینه

- جمع آوری اطلاعات از وضعیت موجود باشگاه‌ها و نیز مطالعات تطبیقی در سطح جهانی، قاره‌ای، منطقه‌ای

- مطالعه و بررسی در جهت ایجاد امکانات و تأسیسات ورزشی در مناطق نیازمند به منظور تشویق آحاد جامعه به ورزش

- همکاری در تهیه و تدوین مقررات، آیین نامه ها و اساسنامه‌های مورد نیاز و ارائه به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب

شرایط احراز

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

۲- مهارت

- توان کاربست نرم افزارهای مورد نیاز

- توانایی برقراری ارتباط مؤثر

۳- دوره‌های آموزشی

- روان‌شناسی ورزشی

- حقوق ورزشی