کارشناس حراست نیروی انسانی

واژه تعریف اصلی
کارشناس حراست نیروی انسانی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حراست نیروی انسانی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار مطالعه، برنامه‌ریزی و اقدام در جهت حفاظت از کارکنان در برابر انواع آسیب‌ها و انحرافات احتمالی و همچنین انجام امور مربوط به بررسی صلاحیت نیروی انسانی مرتبط با دستگاه متبوع می‌باشند. این شغل حسب پست مورد تصدی می‌تواند متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

 

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

1- مطالعه و تحقیق پیرامون مؤثرترین شیوه‌ها و روش‌های امنیتی و حفاظتی نیروی انسانی

2- بررسی و اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حفاظتی و امنیتی در خصوص نیروی انسانی

3- انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد بانک اطلاعات حفاظتی و امنیتی مدیران و کارمندان دستگاه متبوع

4- اطلاع‌رسانی دقیق، صحیح و به‌موقع در خصوص هر گونه تغییر و تحول در وضعیت نیروی انسانی دستگاه (اعم از تارضایتی، توطئه و نفوذ) به مراجع ذی ربط

5- شناسایی تهدیدات آفندی و عوامل مخل امنیت و سلامت کارمندان (از جنبه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و نظایر آن) و انجام اقدامات لازم جهت پیشگیری، کشف و مقابله با آنها

 

6 -انجام اقداما