کارشناس حراست اسناد و مدارک

واژه تعریف اصلی
کارشناس حراست اسناد و مدارک
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حراست اسناد و مدارک

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن برنامه‌ریزی، نظارت و انجام فعالیت لازم برای حفاظت از اسناد و مدارک طبقه‌بندی شدن در فرایند تولید، گردش، بایگانی و در صورت لزوم، امحاء اسناد و مدارک مذکور را در دستگاه متبوع بر عهده دارند.

 

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

۱- مطالعه و تحقیق پیرامون مؤثرترین شیوه‌ها و روش‌های طبقه بندی و حفاظت اسناد

۲- انجام اقدامات لازم برای رصد وضعیت حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده از نظر رعایت استانداردها، دستورالعمل ها و اصول حفاظتی و امنیتی در دستگاه متبوع

۳- ایجاد و اداره دبیرخانه محرمانه در حراست دستگاه متبوع به منظور تمرکز، بایگانی و حفاظت از اسناد و مدارک دارای طبقه بندی حفاظتی

۴- بررسی، نظارت و انجام اقدامات لازم در راستای تهیه و به روزرسانی بانک اطلاعاتی اسناد و مدارک طبقه بندی شده در دستگاه متبوع

۵- شناسایی تهدیدها و عوامل مخل امنیت در حوزه اسناد و مدارک محرمانه و انجام اقدامات لازم در جهت پیشگیری، کشف و مقابله با آنها

۶- صدور کارت شناسایی و تردد برای کارکنان و مترددین به اماکن و تأسیسات دستگاه متبوع با توجه به ضوابط تعیین شده

۷- انجام اقدامات لازم در خصوص تولید و گردش اسناد و مدارک محرمانه (به صورت فیزیکی، تلکس، دورنگار، بی سیم، با سیم و نظایر آن) در دستگاه متبوع

۸- پالایش اسناد و مدارک طبقه بندی شده راکد در دستگاه متبوع و اعلام نظر در مورد تقلیل اسناد مذکور و امحاء آنها بر اساس ضوابط مربوط

۹- نظارت و کنترل بر فرآیند تولید، گردش، بایگانی و امحاء اسناد طبقه بندی شده و ارائه آنها به مراجع ذیربط

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی:

اطلاعات و حفاظت اطلاعات، علوم کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی (همه گرایش ها)، مطالعات آرشیوی، مدیریت نشر، مدیریت اطلاعاتی

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی:

کارشناسی حرفه ای مدیریت اسناد و مدارک، کارشناسی حرفه ای علوم کتابداری و اطلاع رسانی، کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیریت (مدیریت اطلاعات و ارتباطات)، حفاظت اطلاعات، امنیت اطلاعات، علمی- کاربردی کتابداری و اطلاع رسانی، علوم انتظامی (اطلاعات/ اداری و مالی)

۲- مهارت‌ها

- توانایی تعامل و برقراری ارتباط مؤثر

- تسلط بر اصول و روش‌های طبقه بندی اسناد و مدارک

- تسلط به فنون گزارش نویسی

۳- دوره های آموزشی

- دوره تخصصی حفاظت اسناد (سطوح یک، دو، سه)

- آشنایی با شیوه‌های حفاظت اسناد و مدارک

- آشنایی با اصول و مبانی حراست

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

جزءنگری، امانت داری، رازداری، درستکاری، صبر و حوصله، دقت نظر، ریزبینی