کارشناس توسعه و عمران امور شهری و روستایی

واژه تعریف اصلی
کارشناس توسعه و عمران امور شهری و روستایی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس توسعه و عمران امور شهری و روستایی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن ضمن ارزیابی و تحلیل شاخص‌های عمران شهری و روستایی عهده‌دار مطالعه، برنامه‌ریزی و راهبری در زمینه بهبود وضعیت عمومی شهر و روستا اعم از وضعیت شهرسازی، معماری و مهندسی ساختمان، محیط زیست و توسعه پایدار، خدمات رفاهی و بهداشتی، حفظ و نگهداری منابع طبیعی و نیز جلب مشارکت سایر نهادها برای احداث، بهره‌برداری، اداره و نگهداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی مورد نیاز شهر و روستا و ایجاد هماهنگی بین وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری با فعالیت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.