کارشناس توسعه امور سیاسی

واژه تعریف اصلی
کارشناس توسعه امور سیاسی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس توسعه امور سیاسی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی استکه متصدیان آن عهده‌دار مطالعه، بررسی، تحلیل و ارائه پیشنهاد در خصوص وضعیت سیاسی استان‌ها شامل امور مربوط به اقلیت‌های دینی و مذهبی، تشکل‌های سیاسی، گروه‌های صنفی (کارگری، دانشجویی و نظایر آن)، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و مواردی از این قبیل و نیز انجام اقدامات لازم به منظور تحقق اهداف کلان دولت در حوزه سیاست داخلی اعم از شناسایی و رفع مسائل و تنگناهای سیاسی، برخورداری آحاد جامعه از حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و ارتقاء سطح دانش سیاسی عموم مردم می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.