کارشناس برنامه‌ریزی

واژه تعریف اصلی
کارشناس برنامه‌ریزی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته علوم اجتماعی

عنوان شغل‌: کارشناس برنامه‌ریزی

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به بررسی‌های منجر به برنامه‌ریزی اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی، تلفیق و هماهنگی برنامه‌های پیشنهادی و بودجه، بررسی و تجزیه و تحلیل و ارزیابی طرح‌های مختلف، تشخیص اولویت برنامه‌های گوناگون و یا طرح ریزی، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت‌های فوق را عهده‌دار می‌باشند.

نمونه وظایف ‌و مسئولیت‌ها‌:

- جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه امور مربوط به بودجه و برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی و فیزیکی و تنظیم و تلخیص اطلاعات مربوطه

- مطالعه طرح‌های واصله از دستگاه‌های اجرایی از نظر تطبیق جزئیات طرح با اصول برنامه‌های مصوب

- تهیه و تنظیم گزارش‌ها و جداول مربوط به طرح‌ها و فعالیت‌ها در چهارچوب برنامه و بودجه مربوط

- رسیدگی به اجرا و بازدید از عملیات طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های جاری و گزارش گیری از پیشرفت کار طرح‌ها و فعالیت‌ها به منظور ارزشیابی عملیات از نظر مطابقت نتایج به دست آمده با هدف‌ها و سیاست‌های تعیین شده

- انجام مطالعات آماری در زمینه حساب‌های ملی و تهیه مدل‌های اقتصادی و شاخص‌های اجتماعی

- انجام مطالعات و بررسی‌های منجر به برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی و فیزیکی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت

- انجام بررسی‌های مربوط به برآورد کلیه منابع و نحوه توزیع آن بین بخش‌های مختلف برنامه‌های عمرانی و بودجه کل کشور

- رسیدگی به اجرای نظام‌ها و روش‌ها و خط مشی‌هایی که برای عدم تمرکز امور و بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور تعیین می‌گردد.

- اندازه گیری درجه پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و فیزیکی و تهیه گزارش در زمینه ارزشیابی عملکرد آنها

- مدیریت و نظارت در امور مربوط به مطالعه و تحقیق درباره خط مشی آینده دولت در زمینه ایجاد تسهیلات و فراهم آوردن وسایل و امکانات رشد اقتصادی و اجتماعی

- راهنمایی مقامات دستگاه‌های اجرایی مربوط در تنظیم بودجه و برنامه سالانه و موافقت نامه‌های طرح‌ها و فعالیت ها

- نظارت در تهیه الگوهای برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی و نحوه پیاده کردن آنها

- مدیریت و نظارت در امر رسیدگی به مشکلات اجرایی طرح‌ها و فعالیت‌ها و رفع اشکالات مزبور و تعیین راه حل‌های مطلوب

- نظارت در امر بررسی و پیشنهاد نسبت به تعدیل قیمت‌های قراردادهای پیمانکاران و سازندگان

- مدیریت در امر بررسی و اظهارنظر نسبت به قراردادهای مطالعاتی بین دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات علمی و تخصصی

- مدیریت در امور مربوط به تهیه پیش نویس آیین نامه‌ها و لوایح و مقررات و بررسی و اظهارنظر نسبت به آیین نامه‌ها و لوایح و مقررات تهیه شده

- ارایه بودجه و برنامه سال در شورای اقتصاد و مجلس جهت فصول مربوط

- شرکت در کمیسیون‌ها و کنفرانس‌های مربوط

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی تخصصی دستگاه اجرایی با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه

۲- مهارت‌: توانایی گزارش نویسی، انتقال مفاهیم و مطالب، استفاده از نرم افزارهای تخصصی، آشنایی به یکی از زبان‌های خارجی

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- تکنیک‌های برنامه‌ریزی در بخش دولتی

- آشنایی با نظام برنامه‌ریزی کشور

- کاربرد تکنیک‌های آماری در برنامه‌ریزی

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی