کارشناس برنامه و بودجه

واژه تعریف اصلی
کارشناس برنامه و بودجه
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل : کارشناس برنامه و بودجه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام مطالعه و بررسی و یا سرپرستی مسائل مربوط در زمینه تهیه و تنظیم بودجه در وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های دولتی می‌باشند.

نمونه وظایف ‌‌و مسئولیت‌ها:

- تکمیل فرم‌های تنظیم بودجه با نظارت مافوق

- بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و اخذ توضیحات لازم از مسئولین امور در مورد بودجه پیشنهادی

- نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سال‌های قبل

- پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت ها، طرح‌‌ها و برنامه ها

- اظهارنظر در مورد پیشنهاد واحدها برای استخدام از نظر مالی

- تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها

- تهیه بخشنامه‌های لازم برای راهنمایی‌های مسئولین واحدهای مرکزی و شهرستانی به منظور دریافت اطلاعات و آمار مورد نیاز

- شرکت در کمیسیون‌های مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آن در مراجع ذی صلاح

- نظارت بر تعیین تخصیص اعتبارات فعلی و ابلاغ آن به اداره کل امور مالی جهت اجرا

- بررسی و تهیه پیشنهادات اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم

- اظهارنظر در مورد قوانین و آیین نامه‌‌ها و مقررات مربوط

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام ‌‌گرایش‌ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین المللی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، ،MBA بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت، مدیریت بازاریابی ، حسابداری، حسابرسی

۲- مهارت: داشتن مهارت‌های هفت گانه ICDL، تسلط به امور بودجه ریزی

۳- دوره‌های آموزشی: بودجه ریزی عملیاتی در دولت، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی