کارشناس بررسی اسناد و مدارک

واژه تعریف اصلی
کارشناس بررسی اسناد و مدارک
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل: کارشناس بررسی اسناد و مدارک

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار مطالعه و بررسی و یا سرپرستی فعالیت‌های مربوط به مطالعه و بررسی در زمینه‌های مختلف مدیریت اسناد و آرشیو بوده و در قالب دستورالعمل و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت امور اسناد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع را عهده دار می‌باشند.

نمونه وظایف ‌‌و مسئولیت‌ها:

- جمع آوری و بررسی پرسشنامه‌های مربوط و تجزیه و تحلیل آنها

- همکاری در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات جمع آوری شده به صورت گزارش‌‌ها و جداول و نمودارهای مختلف

- مطالعه پرونده‌های راکد و تهیه فهرست‌‌ها و صورت‌های مورد نیاز طبق راهنمایی کارشناسان مافوق با توجه به دستورالعمل‌های مربوط

- انجام بررسی‌های لازم در زمینه‌های مختلف مدیریت اسناد و آرشیو از طریق مشاهده و مطالعه روش‌های تهیه و تنظیم و طبقه بندی اسناد و پرونده ها

- انجام مصاحبه با مقامات و متصدیان مربوط به منظور تجزیه و تحلیل مسایل و مشکلات مربوط به یافتن راه حل‌های مناسب

- بررسی و ارزشیابی اسناد و تفکیک و فهرست برداری اوراق زاید

- تهیه و تنظیم برنامه‌های لازم در زمینه مدیریت اسناد و آرشیو در سطح سازمان متبوع در قالب قوانین و مقررات و خط مشی‌های تعیین شده

- مطالعه منالع علمی و قانونی در زمینه‌های مختلف مربوط به مدیریت اسناد کشور ایران و سایر کشورهای و تهیه گزارش لازم

- مراقبت در حسن اجرای وظایف واحدها و یا گروه‌های تحت سرپرستی و ارایه راهنمایی‌های لازم جهت هماهنگ نمودن آنها با خط مشی کلی تعیین شده

- شرکت در کمیسیون‌های مختلف، سمینارها و جلسات

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام ‌‌گرایش‌ها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت استراتژیک، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش ،MBA مدیریت مالی، مدیریت ها، پژوهش علوم اجتماعی- جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، تاریخ با تمامی ‌‌گرایش‌ها

۲- مهارت: گزارش نویسی، تجزیه و تحلیل، دقت و تشخیص، داشتن مهارتهای هفت گانه ICDL

۳- دوره‌های آموزشی: مدیریت اسناد، مستندسازی، کدگذاری

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی