کارشناس امور کشوری و مدنی

واژه تعریف اصلی
کارشناس امور کشوری و مدنی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل‌: کارشناس امور کشوری و مدنی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن ضمن انجام پژوهش و مطالعات کالبدی، عهده‌دار انجام امور مربوط به تغییر تقسیمات کشوری اعم از انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد، ادغام و تغییر مرکزیت یا تغییر سطوح واحدهای تقسیماتی کشور، انجام امور مربوط به برگزاری انواع انتخابات و نیز امور مرتبط با مرزها و مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور، می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.