کارشناس امور پیشگیری و مقابله با بحران

واژه تعریف اصلی
کارشناس امور پیشگیری و مقابله با بحران
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور پیشگیری و مقابله با بحران

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان ان ضمن انجام دستورالعمل‌های پیشگیری و مقابله با بحران، عهده‌دار انجام امور مربوط به (الف) پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش اثرات و پیامدهای نامطلوب بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه از طریق ایجاد آمادگی قبلی برای مقابله با آنها پیش از وقوع و (ب) نجات جان و مال انسان‌ها و تأمین رفاه نسبی برای آن‌ها بعد از وقوع هر حادثه و بحران، برآورد خسارت به تفکیک هر بخش و نیز پیگیری تأمین اعتبارات و منابع مالی لازم برای جبران آن‌ها، جذب و هدایت کمک‌های بین‌المللی و دولتی، نظارت بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی در زمینه بازسازی، بازتوانی و بازگرداندن شرایط جسمی، روحی، روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان به حالت طبیعی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.