کارشناس امور پژوهشی

واژه تعریف اصلی
کارشناس امور پژوهشی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی 

عنوان شغل‌: کارشناس امور پژوهشی

تعریف‌:

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به برنامه‌های پژوهشی، بررسی، ارزشیابی و انتخاب پروژه‌های تحقیقاتی و یا طرح‌ریزی، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت‌های فوق را عهده‌دار می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

- بررسی مقدماتی و اظهارنظر درباره طرحهای پژوهشی

- جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه کلیه نیازها و طرحهای پژوهشی و بررسی و تنظیم اطلاعات

- تهیه گزارش در مورد امور تحقیقاتی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و افراد و پیشرفت برنامه‌های تحقیقاتی آنان.

- ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و محققین و کوشش جهت رفع مشکلات و موانع کار و تهیه گزارشات لازم در این زمینه.

- پیگیری اجرای طرح‌های پژوهشی و تهیه گزارشات لازم در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت طرحهای مزبور جهت اتخاذ تصمیم لازم.

- بررسی و اظهارنظر در مورد ادامه فعالیت موسسات پژوهشی و محققینی که طرحهای پژوهشی را انجام می‌دهند، با توجه به گزارشات فرستاده شده از لحاظ پیشرفت برنامه‌ها اعم از کیفی و یا کمی.

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌:

گوهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی پژوهشگری علوم اجتماعی، مطالعات زنان در تحقیقات آموزشی با گرایشهای (زن و خانواده، حقوق زن در اسلام و تاریخ زنان) و یا یکی از رشته‌های تخصصی حسب موضوع مورد پژوهش.

۲ - مهارت‌:

- تسلط به یک زبان خارجی ترجیحاً انگلیسی

- تسلط به رایانه

- توان تجزیه و تحلیل بالا

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- روش تحقیق

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی