کارشناس امور امنیتی و انتظامی

واژه تعریف اصلی
کارشناس امور امنیتی و انتظامی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور امنیتی و انتظامی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام امور مرتبط با برقراری، حفظ و ارتقای نظم عمومی و امنیت پایدار در کشور، تأمین امنیت برگزاری انتخابات، برگزاری کمیته‌های امنیتی، اجرای مصوبات شورای تأمین استان‌ها و سامان‌دهی سیستم‌های خدمات انتظامی کشور می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.