کارشناس امور اتباع و مهاجرین خارجی

واژه تعریف اصلی
کارشناس امور اتباع و مهاجرین خارجی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور اتباع و مهاجرین خارجی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی استکه متصدیان آن عهده‌دار انجام امور مربوط به مهاجران و اتباع خارجی اعم از: اسکان، رفع مایحتاج و نیازهای اولیه، ثبت وقایع چهارگانه (تولد، ازدواج، طلاق، مرگ)، کنترل تردد و مواردی از این قبیل می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.