کاردان سمعی و بصری

واژه تعریف اصلی
کاردان سمعی و بصری
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی

عنوان شغل‌: کاردان سمعی و بصری

تعریف‌:

این شغل در بر گیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به جمع‌آوری و تنظیم اطلاعات در زمینه‌های امور سمعی و بصری را برعهده‌دارند.

 

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

- جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز جهت تهیه طرح‌ها و فعالیت‌های آموزش سمعی و بصری

- شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی و نمایشگاه‌های سمعی و بصری به منظور آگاهی از پیشرفت‌های وسایل سمعی و بصری و پدیده‌های تازه سمعی و بصری

- همکاری در تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی در زمینه شناخت وسایل سمعی و بصری و کاربرد آنها

- برقراری ارتباط با واحدهای مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت متبوعه و سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به منظور آگاهی از نیازمندی‌های سمعی و بصری

- اظهارنظر درباره مواردی که به عنوان ابزار کار معلمین یا راهنمایان فرهنگی یا متصدیان نمایش فیلم مورد استفاده قرار می‌گیرد

- تشکیل دوره‌های آموزشی جهت راهنمایان فرهنگی و سایر مسؤولان مربوط

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌:

- گواهینامه فوق دیپلم، لیسانس و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی تکنولوژی آموزشی (رادیو و تلویزیون)، معلم فنی برق (الکترونیک)، الکترونیک (رادیو و تلویزیون)، برق (الکترونیک)، سینما، ارتباط تصویری، تولید سیما

۲- مهارت‌:

- آشنایی به یکی از زبان‌های خارجی (ترجیحاً انگلیسی)

- توان کار بست تکنولوژی روز در زمینه وسایل سمعی و بصری (حسب تخصص مربوط)

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- آشنایی با قوانین و مقررات فنی سمعی و بصری

- آشنایی با فناوری‌های نوین امور سمعی و بصری

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی