کاردان روابط عمومی

واژه تعریف اصلی
کاردان روابط عمومی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته علوم اجتماعی 

عنوان شغل‌: کاردان روابط عمومی

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به فعالیت‌های روابط عمومی و امور مجلس را به عهده ‌دارند.

نمونه وظایف ‌و مسئولیت‌ها‌:

- اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری سازمان متبوع

- همکاری در تهیه و تنظیم برنامه‌های انتشاراتی و اطلاعاتی در چارچوب ضوابط و موازین مربوطه

- همکاری در بررسی و تنظیم اسناد و مدارکی که جهت تنظیم لوایح و یا تصویب نامه یا آیین نامه از طرف وزارتخانه به کمیسیون‌های مجلس و یا هیأت دولت تقدیم می‌گردد.

- همکاری و اظهارنظر در زمینه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن‌های داخلی

- ارایه همکاری‌های لازم در کلیه امور روابط عمومی و امور مجلس با روابط عمومی

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی، برنامه‌ریزی امور فرهنگی، امور فرهنگی، فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران،

فرهنگ و ارتباطات، زبان وادبیات فارسی، زبان وادبیات عرب، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری، روابط عمومی)، مدیریت دولتی، امور دولتی، روابط عمومی، روزنامه نگاری، معارف اسلامی (تبلیغ و ارتباطات)، علوم اجتماعی (ارتباطات اجتماعی).

۲- مهارت‌: توانایی انتقال مفاهیم و مطالب، گزارش نویسی، فن بیان، برقراری ارتباط مؤثر

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- اصول گزارش نویسی در روابط عمومی

- مهارت‌های ارتباط جمعی

- روش‌های سنجش افکار عمومی

۵- سایر عوامل مؤثر‌: صبر و تحمل و خویشتنداری، برخورد مناسب با ارباب رجوع

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی