کاردان برنامه و بودجه

واژه تعریف اصلی
کاردان برنامه و بودجه
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل : کاردان برنامه و بودجه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام مطالعه و بررسی و یا سرپرستی فعالیت‌های مربوط در زمینه تهیه و تنظیم بودجه در وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های دولتی می‌باشند.

نمونه وظایف ‌‌و مسئولیت‌ها:

- تکمیل فرم‌های تنظیم بودجه

- بررسی اعتبارات درخواستی واحدها

- نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سال‌های قبل

- اظهارنظر در مورد پیشنهاد واحدها برای استخدام از نظر مالی

- تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز

- نظارت بر پیاده کردن ارقام بودجه در فرم‌های مختلف بودجه سالانه و کنترل ان

- نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات فعلی

- همکاری در پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتها و طرح‌‌ها و برنامه ها

- تهیه گزارش لازم

- همکاری با مسئولین امر در تنظیم و پیشنهاد بودجه دستگاه مربوط

- شرکت در کمیسیون‌های مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آن در مراجع ذی صلاح

- نظارت بر تعیین تخصیص اعتبارات فعلی و ابلاغ آن به اداره کل امور مالی جهت اجرا

- بررسی و تهیه پیشنهادهای اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم

- اظهارنظر در مورد قوانین و آیین نامه‌‌ها و مقررات مربوط

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام ‌‌گرایش‌ها، مدیریت گرایش‌های (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، ،MBA مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی) مدیریت صنعتی کاربردی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، امور مالی

۲- مهارت: داشتن مهارت‌های هفت گانه ICDL

۳- دوره‌های آموزشی: قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، بودجه ریزی در بخش دولتی

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی