کاردان امور پژوهشی

واژه تعریف اصلی
کاردان امور پژوهشی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی

عنوان شغل‌: کاردان امور پژوهشی

تعریف‌:

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به جمع‌آوری اطلاعات در مورد برنامه‌های پژوهشی مختلف را بر عهده ‌دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

- جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه نیازها و طرحهای پژوهشی

- پیگیری اجرای طرحهای پژوهشی و تهیه گزارشهای لازم در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت طرح‌های مذکور و ارائه گزارشات جهت اتخاذ تصمیم لازم

- فراهم کردن وسایل و مقدمات بررسی پیشنهادهای مربوط به ایجادتوسعه و انحلال هرگونه موسسه آموزش عالی یا موسسه پژوهشی در رشته‌های مختلف

- همکاری با کارشناسان مربوط در جهت انجام وظایف محوله

- انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌:

گواهینامه فوق دیپلم، لیسانس ویا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی راهنمای آموزشی، امور دولتی (مدیریت تحقیقات آموزشی)، پژوهشگری علوم اجتماعی، مطالعات زنان (در مقطع کارشناسی) و یا یکی از رشته‌های تخصصی حسب موضوع مورد پژوهش.

۲- مهارت‌:

- آشنایی با یک زبان خارجی

- آشنایی با کار رایانه در امور تحقیقاتی

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- روش تحقیق.

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی