کاردان امور هنری

واژه تعریف اصلی
کاردان امور هنری
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی

عنوان شغل‌: کاردان امور هنری

تعریف‌:

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به تهیه و تنظیم برنامه‌های جشنواره‌های تئاتر و موسیقی و فیلم و طرح جهت اجرای برنامه‌های صحنه ای، تهیه طرح‌های گوناگون جهت تأسیسات ابنیه و نمایشگاه‌ها را به عهده ‌دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

- همکاری در اجرای طرح‌های تهیه شده دکوراسیون

- بازدید از کارگروه‌های هنری شهرستان‌ها و تنظیم گزارش کار واحدهای هنری

- انجام فعالیت‌های لازم در زمینه اشاعه و پیشرفت و تکامل فعالیت‌های تئاتر، موسیقی و هنرهای ظریفه

- تنظیم آمارها و نمودارهای تهیه شده از سناریو، فیلم و پروانه نمایش و غیره

- همکاری در تعیین روش‌ها و خط مشی‌های لازم جهت پیشبرد هنر‌های مختلف

- همکاری در امر نظارت بر اجرای اجرای برنامه‌های تئاتر ها، سینماها و نمایشگاه‌های عروسکی و سایر برنامه‌های فرهنگی

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌:

- گواهینامه فوق دیپلم، لیسانس و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی هنری و دارندگان درجات (۳) و (۴) هنری حسب تخصص موردنیاز

۲- مهارت‌:

- آشنایی با مهارت‌های هفت گانه رایانه

- کاربرد وسایل و تجهیزات نوین هنری در زمینه تخصص مربوطه

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با امور هنری

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی