کاردان امور سخت‌افزار رایانه

واژه تعریف اصلی
کاردان امور سخت‌افزار رایانه
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته فن آوری اطلاعات

عنوان شغل‌: کاردان امور سخت افزار رایانه

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام مافوق انجام عملیات مربوط به نصب، راه اندازی، پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاری رایانه‌ها و دستگاه‌های جانبی را به عهده‌دارند.

نمونه وظایف ‌و مسئولیت‌ها‌:

- شناخت لازم از سیستم‌های عامل مرکز به منظور نصب و راه اندازی، عیب یابی و پشتیبانی سخت افزاری

- نصب و راه اندازی دستگاه‌های رایانه‌ای و امکانات جانبی سخت افزاری تحت نظر کارشناس ذی ربط

- تهیه و به هنگام سازی شناسنامه دستگاه‌های رایانه ای

- تهیه و تنظیم برنامه بازدید نوبتی از دستگاه‌ها زیر نظر کارشناسان ذی ربط

- همکاری با کارشناس شبکه و برنامه ریزان سیستم در زمینه نصب، راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز

- تشخیص نواقص و اشکالات موجود در رایانه‌ها و دستگاه‌های جانبی و ارایه گزارش‌های لازم به مسئولین ذی ربط

- بررسی صحت عملکرد قطعات دستگاه‌ها با استفاده از نرم افزار‌ها و ابزارهای کاری

- تعمیر و تعویض دستگاه‌ها و قطعات رایانه‌ای در حد امکانات مرکز

- کنترل شرایط محیطی کار نظیر برق، حرارت با استفاده از ابزار مناسب

- همکاری در جمع کردن دستگاه‌های رایانه ای، رابط‌ها و کابل‌ها براساس تقشه‌های فنی

- همکاری با کارشناس در تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی

- همکاری با کارشناسان در تهیه و تدوین دستورالعمل‌های لازم در زمینه بهره برداری و نگهداری سخت افزارها

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش (سخت افزار، معماری کامپیوتر)، کامپیوتر- سخت‌افزار، مهندسی تکنولوژی سیستم‌های سخت افزار، تعمیرات سخت افزارکامپیوتر، تکنولوژی ارتباطات وفن آوری اطلاعات، ارتباطات سخت افزار کامپیوتر، فن آوری اطلاعات وارتباطات، علوم کامپیوتر، کاربرد،( ICT) و فن آوری اطلاعات

کامپیوتر

۲- مهارت‌:

- توانایی در نصب، راه اندازی و پشتیبانی دستگاه‌های رایانه‌ای و امکانات جانبی سخت افزاری

- توانایی در عیب یابی، تعمیر و تعویض دستگاه‌ها و قطعات رایانه ای

- تسلط به زبان انگلیسی در سطح متوسط

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- آشنایی با اسمبل نمودن سیستم ها

- عیب یابی سخت افزار و شبکه

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی