موزه‌دار

واژه تعریف اصلی
موزه‌دار
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: موزه‌دار

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام امور مربوط به مطالعه و پژوهش در مورد آثار تاریخی و برنامه‌ریزی برای طراحی،‌ تزئین و تعمیر موزه‌ها، ارتقا سطح کیفی و کمی موزه‌ها و نگهداری و مراقبت از اموال و اشیا موزه می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.