مهندس مکانیک

واژه تعریف اصلی
مهندس مکانیک
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: مهندس مکانیک

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه‌ریزی در زمینه‌های نصب ماشین‌آلات، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌های تعمیراتی و تأسیسات فنی، تهیه طرح و بررسی و مطالعه نشریات و دستورالعمل‌های فنی، دایر نگاه داشتی و به‌کار انداختن ماشین‌آلات و یا بازرسی و کنترل فنی قطعات نوسازی محصولات و یا سرپرستی و طرح‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌های مذکور را به عهده دارند.