مهندس تأسیسات

واژه تعریف اصلی
مهندس تأسیسات
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل:‌ مهندس تأسیسات

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه‌ریزی در زمینه‌های مربوط طرح و تنظیم برنامه و براورد و محاسبه هزینه نصب، بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات، محاسبه هزینه، تجزیه و تحلیل امور فنی تأسیساتی ناحیه صنعتی و یا سرپرستی و طرح‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌های مذکور را به عهده دارند.