مسئول گزینش

واژه تعریف اصلی
مسئول گزینش
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل: مسئول گزینش

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی هیأت مرکزی گزینش عهده دار جمع آوری اطلاعات یا انجام بررسی، مطالعه و تحقیقات لازم یا سرپرستی امور مربوط به گزینش افراد و تأیید صلاحیت آنها از جهات اخلاقی، سیاسی، عقیدتی، علمی و تخصصی برای جذب در دستگاه‌های دولتی می‌باشند.

نمونه وظایف ‌‌و مسئولیت‌ها:

- تهیه و تنظیم پرسشنامه و فرم‌های مورد نیاز واحد تحقیقاتی و ارزیابی

- تنظیم برنامه تحقیقات و تعیین افراد تحقیق گر جهت انجام وظایف محوله

- انجام تحقیقات لازم در زمینه افراد گزینش شده و اظهارنظر پیرامون صلاحیت آنها با رعایت موازین شرعی و ضوابط مصوب

- تهیه و تنظیم تست‌های عقیدتی، سیاسی، اخلاقی، علمی و تخصصی مورد لزوم جهت برگزاری امتحانات کتبی

- برگزاری امتحانات کتبی مربوط به گزینش افراد با همکاری واحد ذی ربط

- تصحیح اوراق امتحانات کتبی مربوط به گزینش و اعلام نتیجه آن

- تهیه فرم‌های مورد نیاز جهت انجام مصاحبه افراد گزینش شده

- تنظیم برنامه مصاحبه و تعیین افراد مصاحبه گر جهت انجام وظایف محوله

- مصاحبه با افراد داوطلب گزینش یا اعلام نظر درباره وضعیت آنها

- مطالعه و بررسی پرونده داوطلبان انجام مصاحبه و اظهارنظر پیرامون صلاحیت آنها با رعایت کامل موازین شرعی ضوابط مصوب

- رسیدگی و اظهارنظر نهایی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان ورود به دستگاه‌‌ها با رعایت ضوابط مصوب ستاد پیگیری فرمان امام و براساس نتایج امتحانات کتبی، مصاحبه و تحقیق

- بررسی و اظهارنظر نهایی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان ورود به دستگاه‌‌ها با رعایت ضوابط مصوب ستاد پیگیری فرمان امام و براساس نتایج امتحانات کتبی، مصاحبه و تحقیق

- بررسی و اظهارنظر در مورد تهیه و تنظیم و یا تغییر فرم‌‌ها و پرسشنامه عقیدتی، سیاسی، اخلاقی، علمی و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز

- ارایه طرح‌‌ها و پیشنهادهای لازم به منظور پیشبرد امور مربوط به هسته گزینش

- بررسی و اظهارنظر در مورد آگهی‌های استخدامی دستگاه مربوطه قبل از انتشار آن

- بررسی و اظهارنظر بدوی در مورد اعترافات و شکایات واصله از نحوه گزینش و سایر مسایل مربوط به آن

- بررسی و اظهارنظر در مورد وضعیت افراد شاغل در واحد گزینش و ارایه آن به هیأت مرکزی در صورت ضرورت

- تنظیم و ارسال گزارش لازم و سایر اطلاعات و آمار خواسته شده از طرف هیأت مرکزی یا هیأت عالی گزینش

- بررسی و اعلام نیازهای آموزشی افراد گزینش به هیأت مرکزی

- اجرای برنامه‌های آموزشی جهت بالابردن سطح معلومات و کارآیی افراد گزینش در صورت لزوم

- تهیه مقدمات جهت جذب نیروی انسانی مورد نیاز گزینش

- رسیدگی و اعلام نظر در قبول یا رد صلاحیت افراد گزینش با رعایت ضوابط مصوب

- نظارت و سرپرستی دقیق بر کلیه امور جاری گزینش و ارایه راهنمایی‌های لازم به کارکنان تحت سرپرستی در نحوه انجام وظایف محوله

- رسیدگی و اعلام نظر نسبت به اعتراضات و شکایات واصله از نحوه گزینش

- انجام سایر وظایف بر حسب تصمیم هیأت عالی گزینش و یا هیأت مرکزی گزینش

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام ‌‌گرایش‌ها، مدیریت با گرایش(مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات ،MBA مالی، مدیریت اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی ‌‌گرایش‌ها، پژوهش علوم اجتماعی- جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، علوم تربیتی گرایش‌های (برنامه ریزی آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی)، روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی و سازمانی، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته‌های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

۲- مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با تکنیک‌های برقراری ارتباط، داشتن مهارت‌های هفت گانه ICDL

۳- دوره‌های آموزشی: قوانین و مقررات گزینش، آشنایی با بانک اطلاعات گزینش، گزارش نویسی در گزینش

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی