مسئول خدمات مالی

واژه تعریف اصلی
مسئول خدمات مالی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل : مسئول خدمات مالی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام اموری از قبیل کارپردازی، انبارداری، جمعداری نقدی و اموال، بر حسب پست مورد تصدی می‌باشند.

نمونه وظایف ‌‌و مسئولیت‌ها:

الف - کارپردازی

- استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق

- دریافت درخواست‌های خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد.

- تهیه و تنظیم صورت مجلس‌های مربوط به ترخیص کالا و ارایه آن به اداره متبوع

- نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی

ب - انبارداری

- تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها

- رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش

- ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارت‌های انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضای کلیه اسناد مربوط

- نظارت بر تمامی فعالیت‌‌ها و اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری در انبارهای تحت سرپرستی و ارایه راهنمایی‌های لازم به کارکنان تحت نظارت

پ- جمعداری نقدی

- دریافت اوراق بهادارو تمبر از مراجع ذی ربط و فروش آنها به متقاضیان و تحویل درآمد روزانه به بانک و یا حساب‌های مخصوص و تنظیم اسناد مربوط

- تنظیم ارقام دریافتی و پرداختی در دفتر صندوق و بستن حساب‌‌ها در موعد معین و تهیه سیاهه ریز عملکرد روزانه و ماهانه

- دریافت وجوه تنخواه گردان و سایر وجوه و صدور قبض‌های رسید و تحویل آنها به مراجع ذی ربط و ارایه چک‌های وصولی به بانک

- نظارت بر کلیه فعالیت‌های واحد تحت نظارت و ارایه راهنمایی‌های لازم به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها

ت- جمعداری اموال

- انجام اقدامات لازم به منظور نصب علایم مخصوص و برچسب‌های شماره دار، بر روی هر یک از اموال و تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به اداره کل اموال دولتی طبق مقررات مربوط

- صدور پروانه خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زاید و اسقاط و ارسال آن به سازمان متبوع و اداره کل اموال دولتی جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف، ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی

- نگاهداری حساب کلیه اموال منقول، مسروقه و یا از بین رفته، طبق آیین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال

- نظارت بر فعالیت‌های واحد مربوط و ارایه راهنمایی‌های لازم به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام ‌‌گرایش‌ها، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، امور بیمه، مدیریت صنعتی کاربردی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز

۲- مهارت: داشتن مهارت‌های هفت گانه ICDL

۳- دوره‌های آموزشی: دوره‌های آموزشی کارپردازی، جمعداری اموال، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی