مسئول ابلاغ و اجرا

واژه تعریف اصلی
مسئول ابلاغ و اجرا
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل : مسئول ابلاغ و اجراء

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها با تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام کلیه امور مربوط به ابلاغ و اجرا برحسب پست مورد تصدی می‌باشند و یا فعالیت‌های مربوط به ابلاغ و اجرا را سرپرستی می‌نمایند.

نمونه وظایف ‌‌و مسئولیت‌ها:

- ابلاغ اوراق قانونی به اشخاص تعیین شده و یا بستگان آنها

- تنظیم اعلامیه قانونی و الصاق آن در صورت نبودن و یا امتناع بستگان از دریافت اوراق قانونی و دعوت آنها به مراجع ذیصلاح در تمام مواردی که قانون تعیین نموده است.

- انجام مکاتبات لازم و ارجاع کار به مراجع انتظامی در صورت لزوم و تعقیب موضوع تا حصول نتیجه

- نظارت بر کلیه امور ابلاغ و اجرا و مراقبت در حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات و خط مشی‌های تعیین شده

- مراقبت و نظارت در امر وصول مطالبات دولت که به اداره اجرا محول گردیده است.

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام ‌‌گرایش‌ها، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی ، علوم اسلامی- اقتصاد، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی ‌‌گرایش‌ها، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، مدیریت صنعتی کاربردی، حقوق، حقوق عمومی، حقوق خصوصی یا گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه و یا همتراز

۲- مهارت: داشتن مهارت‌های هفت گانه ICDL

۳- دوره‌های آموزشی: نحوه ابلاغ اوراق قانونی، نحوه تنظیم ابلاغیه قانونی

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی