مراقب آثار تاریخی- فرهنگی

واژه تعریف اصلی
مراقب آثار تاریخی- فرهنگی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: مراقب آثار تاریخی- فرهنگی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن ضمن نگهداری و حفاظت فیزیکی از تمام یا قسمتی از ساختمان‌ها و ابنیه تاریخی و نیز حرایم محوطه‌ها یا آثار تاریخی و فرهنگی، عهده‌دار تأمین نظم و امنیت محموله‌ها، مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی و نیز پیشگیری، کشف و مقابله با انواع جرایم علیه میراث فرهنگی و گردشگران و پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه و سایر آسیب‌های احتمالی نسبت به میراث فرهنگی کشور می‌باشند.