مترجم

واژه تعریف اصلی
مترجم
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل : مترجم

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده‌دار انجام امور ترجمه از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین سطح آن برحسب پست مورد تصدی می‌باشند.

نمونه وظایف ‌‌و مسئولیت‌ها:

- ترجمه نامه‌‌ها و مطالب عادی از یک زبان خارجی به فارسی و بالعکس

- مقابله و تصحیح نسخه‌های ماشین شده ترجمه ها

- ترجمه شفاهی در صورت اقتضاء

- ترجمه مطالبی که جنبه کلی و عمومی دارند ازقبیل نامه ها، مقالات و بروشورها از یک زبان خارجی به فارسی به صورت صحیح و مفهوم

- ترجمه متونی که جنبه تخصصی داشته و اصطلاحات خاصی که در بیان مطالب به کار می‌رود از زبان خارجی و بالعکس

- ترجمه مکاتباتی که جنبه فنی دارد از فارسی به زبان خارجی و انشاء مکاتبات به همان زبان

- ترجمه یا تلخیص کنفرانس‌های فنی یا علمی که به زبان خارجی ایراد می‌شود به فارسی

- رسیدگی به درخواست‌های ترجمه و ترتیب وصول

- برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف دارالترجمه

- مراقبت در جریان امور واحد تحت سرپرستی

- تنظیم گزارش لازم

شرایط احراز:

-۱ تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی زبان خارجی مورد نیاز و یا مترجمی آنها

۲- مهارت: قدرت بیان، گزارش نویسی، تسلط کامل به زبان خارجی، داشتن مهارت‌های هفت گانه ICDL

۳- دوره‌های آموزشی: آیین نگارش و مکاتبات اداری، فن ترجمه

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی