مأمور حراست

واژه تعریف اصلی
مأمور حراست
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل: مأمور حراست

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام امور مربوط در زمینه‌های حراست از پرسنل، تأسیسات و اسناد بر حسب پست مورد تصدی می‌باشند.

نمونه وظایف ‌‌و مسئولیت‌ها:

- استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل، تأسیسات و مدارک محرمانه

- برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیت‌‌ها و اقدامات حراستی

- مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارایه آزمون‌های لازم به کارکنان سازمان متبوع برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و همچنین حسن اجرای خط مشی‌‌ها و هدف‌های تعیین شده.

- تهیه و ابلاغ بخشنامه ها، آیین نامه ها، مقررات و توصیه‌های حراستی و دستورالعمل‌های حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارایه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نقایص و بهبود روش‌های حراستی

- برنامه ریزی و تأمین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده و انجام بررسی‌های مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارایه گزارش لازم

- انجام کلیه امور محرمانه مربوط به تلکس، دورنگار، بی سیم، و با سیم دستگاه متبوع

- تهیه و کشف رمز، دریافت، ثبت و صدور و نگهداری و ارسال و مراسلات کلیه پیام‌های تلکس، فاکس و تلفنگرام‌های رمز و اقدام به تهیه مفاتیح رمز و نظارت بر تغییر و تعویض به موقع و ارایه توصیه‌های لازم به منظور پیشگیری از کشف آنها

- تنظیم ماشین رمز و تغییر سیستم داخلی آن در مواقع ضروری

- دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی و حراست از آنها براساس مقررات مربوط

- کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارش مورد لزوم

شرایط احراز:

-۱ تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام ‌‌گرایش‌ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت ،MBA آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی ‌‌گرایش‌ها، پژوهش علوم اجتماعی- جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته‌های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

۲- مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با روش‌های کسب اطلاعات ، داشتن مهارت‌های هفت گانه ICDL

۳- دوره‌های آموزشی: طی دوره‌های آموزشی تعیین شده از سوی حراست کل کشور

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی