فرماندار

واژه تعریف اصلی
فرماندار
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: فرماندار

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن در حوزه مأموریت خود، عهده‌دار مدیریت (برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هماهنگی، هدایت و کنترل) امور عمومی و اعمال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه استقرار و حفظ نظم و امنیت، پیاده‌سازی طرح‌های توسعه‌ای، برگزاری انتخابات، سامان‌دهی امور مربوط به اتباع و مهاجران و نیز مدیریت بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه می‌باشند.